Delegater från merparten av de anslutna länderna, bland andra Sverige, deltar. Även företrädare från frivilligorganisationer runt om i världen finns på plats. Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, är en av dem.

Den viktigaste frågan på dagordningen är förslaget till riktlinjer för ländernas skatte- och prispolitik på tobaksområdet. Tobakskonventionen rekommenderar att länderna använder skatteinstrumentet aktivt för att minska efterfrågan på tobak och i riktlinjeförslaget preciseras hur detta ska gå till.

Tobaksindustrin har den senaste tiden arbetat hårt för att försöka väcka motstånd mot förslaget och tuffa förhandlingar väntas i Moskva.

”Regeringar kan ta ett viktigt steg för att förebygga hundratals miljoner förtida dödsfall genom att anta förslaget till skatteriktlinjer utan ändringar”, framhåller frivilligorganisationen Framework Convention Alliance.

En annan viktig fråga vid COP 6 i Moskva är hur länderna arbetar för att skydda sin tobakspolitik från industrins inflytande. Artikel 5.3 i tobakskonventionen och de riktlinjer som hör till denna artikel handlar om vad länderna bör göra, men det har visat sig att detta arbete behöver stimuleras för att få bättre fart. Ett underlag som beskriver hur arbetet med att hålla tobaksindustrin utanför tobakspolitiken kan förbättras kommer att diskuteras.

En kontroversiell symbolfråga är om den internationella polisorganisationen Interpol ska släppas in som observatör vid partskonferensen. Interpol tog 2012 emot ekonomiskt bidrag från tobaksjätten Philip Morris för att begränsa tobakssmuggling. Denna aktuella koppling till tobaksindustrin gör att många anser att Interpol inte bör få bli observatör ännu.

Även en rad andra intressanta framtidsfrågor kommer att tas upp. Här hittar du engelskspråkig dokumentation om COP6.

Länk till konferensens lokala hemsida

Läs vidare