• 7 av 10 tycker det är bra med varningsbilder på cigarettpaket.
  • 8 av 10 anser att varningsbilder bör vara avskräckande.
  • 6 av 10 tror att varningsbilder bidrar till att färre ungdomar börjar röka.

I våras ändrades tobakslagen och nu pågår införandet av varningsbilder på röktobak för fullt. Allt fler cigarettpaket med varningsbilder syns på butikshyllorna. Senast 20 maj nästa år ska bilderna tillsammans med varningstexter finnas på alla förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak till vattenpipa. Lagändringen är en anpassning till ett nytt EU-direktiv och samma varningsbilder införs nu i alla medlemsländer.

Tobaksfakta lät undersökningsföretaget Novus intervjua 1000 slumpvis valda personer i åldrarna 18-79 år om deras erfarenhet av och uppfattning om varningsbilderna. Resultatet visar att införandet har ett starkt stöd.

68 % anser att det är bra med varningsbilder på cigarettpaket – stödet är nästan lika starkt bland tobaksanvändare som bland personer som inte röker eller snusar. Lika stor andel menar att varningsbilderna kan bidra till ökad kunskap om tobakens skadeverkningar. 66 % tycker att varningsbilderna gör tobaken mindre attraktiv och 60 % att de kan minska risken att unga börjar röka. Nästan hälften tror att bilderna kan hjälpa rökare som vill sluta röka.

Hela 77 % instämmer i att varningsbilder på tobak bör vara avskräckande och bara 12 % anser att varningsbilderna överdriver faran med rökning.

  • Det är tydligt att svenska folket förstår att varningsbilderna är en viktig åtgärd och att bilderna också ska vara ärligt avskräckande för att ha avsedd effekt på tobaksbruket, säger Margaretha Haglund, Tobaksfaktas tobakspolitiska expert.
  • Det känns fantastiskt att stödet är så starkt eftersom varningsbilder är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få ut hälsoinformation om tobak och en åtgärd som vi också vet har effekt.
  • Det var även intressant att 4 av 10 redan hade sett cigarettpaket med varningsbilder, trots att de flesta märken fortfarande saknar sådana bilder. Det ger en fingervisning om vilket effektivt genomslag avskräckande varningsbilder på tobak har.
Läs vidare