Tobaksfakta har i rapporten särskilt noterat ett förslag om att stärka Barnkonventionen med ett särskilt protokoll mot ”commercial harm to children”. Marknadsföring av produkter som påverkar barns och ungas hälsa förekommer förvisso inte bara inom tobaksområdet. Men Sverige har all anledning att stötta tillkomsten av ett sådant protokoll med hänsyn till den utveckling Tobaksfakta ser accelerera.

I takt med tobaksindustrins insikt att samhället inte längre tolererar den traditionella cigaretten ökar utvecklingen av nya produkter: nikotin som utvinns ur tobaksplantan marknadsförs med smaktillsatser ägnade att locka barn och unga. Förutom att skapa ett beroende riskerar nikotinet att orsaka andra mentala och fysiska förändringar, inte minst under graviditet och uppväxt.

Barn och unga behöver inte dessa produkter. Ett samhälle som säger sig vilja hedra Barnkonventionen och Tobakskonventionen – och ”barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa”- stoppar marknadsföring av dessa nikotinprodukter!

För Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
Göran Boëthius
Ordförande
boethius@tobaksfakta.se

Läs mer om samspelet mellan Barn- och Tobakskonventionerna i ”Barnets rätt till tobaksfritt – nya perspektiv på att stärka barnets rättigheter”, Tobaksfakta 2016

Läs vidare