Vid ett FN-toppmöte i New York i september 2011 antogs enhälligt en politisk deklaration om kampen mot de icke smittsamma sjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Dessa sjukdomar, med starka kopplingar till våra levnadsvanor, är dominerande dödsorsaker i rika länder och ökar nu starkt i fattiga länder.

Toppmötet i höstas och dess deklaration var starten på en process som nu går vidare för att sätta upp mer konkreta mål på olika områden och skapa en struktur för det långsiktiga arbetet mot de icke smittsamma sjukdomarna.

Tobaksbruk är den viktigaste gemensamma riskfaktorn för alla de icke smittsamma folksjukdomarna och Tankesmedjan Tobaksfakta engagerade sig tidigt i att driva på i NCD-frågan. Det handlar bl a om att samla alla frivilligorganisationer som arbetar med de olika sjukdomarna och riskfaktorerna bakom dem. Detta både för att gemensamt kunna driva på utvecklingen av det förebyggande arbetet i vårt land och för att bevaka att den svenska regeringen deltar aktivt och konstruktivt i den globala NCD-processen.

Världshälsoorganisationen WHO har nu publicerat ett diskussionsunderlag om mål och struktur för det internationella arbetet mot icke smittsamma sjukdomar. En remissrunda (”consultation”) har inletts där bl a frivilligorganisationer inbjuds att komma in med sina synpunkter.

Tankesmedjan och övriga frivilligorganisationer diskuterar nu hur dessa synpunkter ska lämnas.

– Det är en styrka att vi samlas på detta sätt kring NCD-arbetet. Bredden i detta arbete kan ge kraft och effektivitet, säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tankesmedjan Tobaksfakta.

Här är en länk till den internationella alliansen av frivilligorganisationer som arbetar med NCD-frågor.

Läs vidare