Kristina Edman är tandhygienist och disputerade nyligen vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, på en doktorsavhandling om munhälsan i dag och under de senaste tre decennierna. Avhandlingen baseras på studier av slumpmässigt valda personer i åldrarna 35-85 år i Dalarnas befolkningsregister. Undersökningar har gjorts vid fyra tidpunkter och omfattat mellan 787 och 1 158 personer som både fyllt i frågeformulär och blivit undersökta i tandläkarstolen.

Från 1983 fram till 2008 syntes en starkt positiv trend – båda de stora tandsjukdomarna karies och tandlossning (parodontit) minskade. Men sedan hände något. Andelen personer med tandlossning började öka och kariesminskningen avstannade. År 2008 hade 25 procent svår eller moderat tandlossning. År 2013 hade andelen med tandlossning ökat till 39 procent. Det var gruppen med moderat tandlossning som växte.

När det gäller karies låg andelen med minst ett hål i tänderna stilla på en tredjedel av de undersökta mellan 2008 och 2013.

Liksom många tidigare forskningsstudier visade denna ett starkt samband mellan tandlossning och rökning. Vid den senaste undersökningen hade rökarna mer än tre gånger så stor risk för tandlossning som rökfria personer. Sambandet var tydligt även när forskarna tagit hänsyn till utbildning, ekonomi, civilstånd, tandvårdsvanor, antal tänder och ålder.

Rökare hade även en ökad risk för karies, men där är det oklart om sambandet beror på själva rökningen eller på andra faktorer som också är vanligare bland rökarna.

Ett resultat som gladde Kristina Edman var att tandvården 2013 hade blivit bättre än tidigare på att informera om tobaksbrukets betydelse och erbjuda rökavvänjning.

Kristina Edman säger i ett pressmeddelande att det är viktigt att uppmärksamma den försämrade munhälsan:

– Vi vet att de sociala klyftorna ökar i samhället och att jag i denna studie fann ett samband mellan låg socioekonomisk status och karies. Detta är inget vi inom tandvården ensamt kan lösa utan här bör beslutsfattare och politiker informeras om att det råder sociala skillnader även då det gäller tandvård.

Ladda ned avhandlingen.

Här kan du läsa mer om rökning, munhälsa, tandlossning och karies.

Läs vidare