Idén om ett rökfritt samhälle har ett större stöd bland rökare än politikerna tror. Den slutsatsen drar forskare i Nya Zeeland av en studie där rökare har djupintervjuats. Studien har publicerats av den vetenskapliga tidskriften Tobacco Control.

Forskarna genomförde 47 djupintervjuer med personer som var rökare eller nyligen hade slutat. Personerna tillhörde någon av de fyra grupper som prioriteras i landets tobaksförebyggande arbete; maorier, stillahavsinvånare, unga vuxna och gravida kvinnor.

Flertalet av intevjupersonerna visade ett starkt stöd för regeringens mål om utfasning av rökningen till 2025. Intervjupersonerna framhöll de stora samhällsfördelarna med att fasa ut rökningen. Ur ett personligt perspektiv var de beredda att sluta röka, men det var viktigt för dem att i så fall själva kunna bestämma när och hur.

Deltagarna förespråkade tobakspolitiska åtgärder som gör tobaken mindre synlig och tillgänglig samt ökad tillgång på rökavvänjningsstöd.

Läs vidare