Rökarna lottades till en av tre grupper. En grupp erbjöds registrerade rökavvänjningsläkemedel i form av sugtabletter med nikotin. En grupp erbjöds Camel Snus och ytterligare en grupp fick samma snus plus information om att snus inte är ofarligt men betydligt mindre farligt än att röka.

En stor andel av rökarna använde nikotintabletterna respektive snuset under det år som forskarna följde dem. Men resultatet i form av lyckade rökstopp var tämligen magert i samtliga grupper. Efter ett år var endast 5,2 procent av dem som använt läkemedel rökfria. Något färre, 4,1 procent, rökfria fanns i den första snusgruppen. Allra lägst andel rökfria, 3,2 procent, hittades bland dem som fått både snus och information om skademinimering med hjälp av snus.

Forskarna konstaterar att studien inte visar på några tydliga skillnader mellan de tre grupperna.

Intressant i sammanhanget är att två av forskarna är anställda av ett företag som är helägt av tobaksbolaget Reynolds, tillverkare av Camel Snus. Även övriga i forskargruppen har kopplingar till tobaksindustrin och/eller e-cigarettbranschen.

Studien har publicerats av tidskriften Nicotine & Tobacco Research.

Läs vidare