Om hypotesen om självmedicinering stämmer så borde, resonerade forskarna, rökningen bli vanligare bland psykiskt sjuka först efter att de insjuknat. Därför studerade de rökvanorna bland psykiskt sjuka innan de insjuknat. Forskarna gjorde en sammanvägd analys av 61 tidigare undersökningar. Sammanlagt ingick 15 000 tobaksanvändare och 273 000 tobaksfria personer.

Resultatet visade att bland dem personer som hade sin allra första episod av psykisk sjukdom var 57 procent rökare. Det innebar att det var ungefär tre gånger så vanligt att röka bland dem som just insjuknat i psykossjukdom som bland friska kontrollpersoner.

Forskarna framhåller att resultatet gör att man kan ifrågasätta självmedicineringshypotesen.

– Det är alltid svårt att avgöra vad som är orsak och verkan, men våra resultat tyder på att rökning bör tas på allvar som en möjlig riskfaktor för att utveckla psykisk sjukdom, säger forskaren James MacCabe, King´s College.

Forskarna diskuterar att det kan vara rökningens effekt på hjärnans dopaminsystemet som ligger bakom och rekommenderar fortsatt forskning för att undersöka sambandet närmare.

Studien har publicerats i Lancet Psychiatry.

Läs vidare