Patienterna på Beroendecentrum Stockholm är vanligen beroende av alkohol eller narkotika, även om andra beroenden också behandlas. Dock har nikotinberoende fram tills nu inte varit en del av verksamheten.

–Tobaksavvänjning är en del av primärvården. Vi är en del av psykiatrin och behandlar psykiatrisk problematik och beroendetillstånd. Men med enkla medel, som att ge Socialstyrelsens ”Enkla råd om tobak”, har vi lyft tobaksfrågan till en stor del av våra patienter som ett första steg att sluta röka, säger Jakob Svensson, projektledare för Beroendecentrum Stockholms tobaksavvänjningsprojekt.

Kan nå många

Efter några mindre undersökningar på tre mottagningar 2017 om patienternas tobaksbruk och viljan att sluta växte insikten att tobaksavvänjning är något som Beroendecentrum Stockholm borde erbjuda.

–70 procent av våra patienter röker och av dem vill 80–90 procent sluta, men det finns en tröskel att söka sig till primärvården eller Sluta Röka-Linjen inom vår patientgrupp. Den tröskeln minskar vi genom att de får möjlighet att få behandling inom kliniken, säger Jakob Svensson.

Beroendecentrum Stockholm har möjlighet att nå många – till de 63 öppenvårdsmottagningarna i länet kommer varje år 22 000 patienter. De 640 anställda tar emot 350 000 patientbesök per år och i princip alla som har patientkontakt är utbildade i motiverande samtal. 15 medarbetare inom kliniken har dessutom vidareutbildat sig till diplomerade tobaksavvänjare och är en resurs för såväl anställda och som patienterna.

Mer fokus på tobaksbruk

Genom små medel har man ökat fokus på tobaksbruket. Information i form av en broschyr och affisch som finns på mottagningarna har tagits fram. Alla anställda har fått inblick i Socialstyrelsens ”Enkla råd om att sluta med tobak” som vänder sig till sjukvårdspersonal och är ett stöd för hur man kan ta upp tobak i alla samtal med sina patienter.

–De ”Enkla råden” är tydliga. Ett första steg är att fråga om patienten använder tobak, därefter kan de rekommendera patienten att sluta utifrån dennes hälsosituation och erbjuda olika alternativ för att minska eller sluta röka. Det är dock viktigt att inte glömma bort uppföljningen, säger Jakob Svensson.

Kliniken har även testat att erbjuda tobaksavvänjning i grupp.

–Vi hade några pilotgrupper under 2020 med bra resultat, säger han.

Under hösten 2020 startar också möjligheten att erbjuda patienter tobaksavvänjning via nätet, som en del av Beroendecentrum Stockholms utbud.

Uppföljningen som gjordes i maj visade att 800 patienter bara under 2020 uppgav att de ”har varit rökare men slutat”, att jämföra med 90 stycken under hela 2016. Även ifall det inte går att säkerställa sambandet mellan de erbjudna insatserna inom Beroendecentrum Stockholm och antalet patienter som slutat har personalen sannolikt bidragit.

– Vi kan se att det dokumenteras mycket mer kring tobaksbruket i patientjournalerna. Det är på ett sätt ett tacksamt arbete att arbeta med tobaksprevention, de positiva effekterna av ett rökstopp kommer fort och ett samtal på två minuter kan medföra väldigt stora hälsovinster, säger Jakob Svensson.

Läs vidare