I undersökningen ingick 2 358 män som strålbehandlades för prostatacancer mellan 1988 och 2005. Deltagarna följdes upp i omkring åtta år (medianvärde).

Män som rökte hade 40 procent så hög risk för återfall i prostatacancer som män som aldrig rökt. Rökarna hade också dubbelt så hög risk för spridning av tumören och för att dö av sjukdomen.

Att behandlingen är mindre effektiv hos rökare skulle kunna bero på att rökning sänker tumörernas syrehalt. Detta kan göra tumörcellerna mindre känsliga för strålbehandling, förklarar forskarna.

Rökarna råkade också oftare ut för komplikationer i urinvägarna efter strålbehandlingen. Det handlar om komplikationer som urininkontinens, svårigheter att urinera och blödningar i urinblåsan.

Forskarna framhåller att rökande patienter med prostatacancer bör informeras om rökningens negativa inverkan på behandlingsresultatet.

Läs vidare