Rökfria personer upplever i genomsnitt livet som mer meningsfullt än vad rökare gör. Den slutsatsen drar forskare efter en forskningsstudie bland över 4 000 medelålders och äldre personer i Ungern. Resultatet bekräftar tidigare forskning som pekat på att rökning är vanligare bland personer som tycker att livet är mindre meningsfullt. Forskarna bakom den nu aktuella studien föreslår att insatser för att öka rökares mening med livet skulle kunna bidra till effektiv rökavvänjning.

Tidigare forskning har visat att en svagare känsla av mening med livet gör att personer lättare får tråkigt och blir känsligare för andra människors påverkan. Det ökar i sin tur risken för att använda cigaretter. Hittills har denna forskning fokuserat på situationen vid en enda bestämd tidpunkt. Den nya studien följde deltagarna under fyra år.

Forskarna använde uppgifter från folkhälsostudien The Hungarian Epidemiological Panel som följer livskvalitet, olika hälsofaktorer samt sjuklighet i den vuxna ungerska befolkningen. I studien om rökning och livsmening ingick enkätsvar från 4 294 personer, 40 procent män och 60 procent kvinnor. Medelåldern var 55 år.

Känslan av mening med livet mättes med hjälp av påståenden där deltagaren kunde instämma helt, delvis eller inte alls. Exempel på påståenden som användes är ”Jag känner att mitt liv är en del av en större plan”, ”Mina värderingar och åsikter ger mig daglig ledning” och ”Jag tvivlar på att mitt liv spelar någon roll”.

Resultatet visade att de personer som var rökfria hela tiden under de fyra åren upplevde livet som mer meningsfullt än de som rökte under hela uppföljningstiden. Forskarna skriver att det behövs mer forskning för att se om detta samband finns även i andra åldersgrupper och kulturer. De framhåller också att sambandet kan användas för att förbättra rökavvänjningsmetoderna.

Studien har publicerats online i väntan på tryckning i tidskriften Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. Här är en länk till artikeln.

Läs vidare