Det skriver Göran Boëthius och Ewy Thörnqvist, ordförande respektive generalsekreterare i Tobaksfakta, i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag. De lyfter fram S-regeringens löfte om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och rökningens betydelse för detta. Rökningen och dess förödande hälsoeffekter är ojämnt fördelade i befolkningen och skillnaderna snarare ökar än minskar. Arbetare röker i ungefär tre gånger så hög utsträckning som tjänstemän.Skillnaderna i rökning mellan kort- respektive långutbildade har ungefär fördubblats det senaste decenniet och gäller både kvinnor och män.

”Regeringsförklaringen måste – av trovärdighetsskäl – innebära ett perspektivskifte! Dags att dra sig från nedströms till uppströms! Annars sluts inga hälsoklyftor – hur många kommissioner för jämlik hälsa regeringen än tillsätter. När 12000 döda fiskar kommer flytande i ån brukar naturvårdarna ge sig av uppströms för att finna och åtgärda orsaken”, skriver artikelförfattarna.

De föreslår att regeringen antar en utfasningsstrategi för tobaksbruket, enligt internationell förebild. I en sådan strategi ingår ett nationellt politiskt beslut om ett måldatum – Tobaksfakta föreslår 2025 – när rökningen ska vara nere under 5 procent och en handlingsplan kopplad till detta mål. Resultatet skulle innebära att rökningen inte längre utgör ett dominerande folkhälsoproblem. Handlingsplanens åtgärder står att finna i WHO:s tobakskonvention, skriver Göran Boëthius och Ewy Thörnqvist:

”…kontinuerlig årlig prishöjning över index av tobaksprodukter, information (om rökningens omfattande effekter, om tobaksindustrins destruktiva strategier men också om möjligheterna till förändring ), allt fler rökfria miljöer, tobaksfri skoltid och arbetstid, professionellt och tillgängligt avvänjningsstöd, enhetliga avglorifierade tobaksförpackningar med stora bildvarningar, borttagna smaktillsatser, minskad exponering på säljstället med mera – allt utgör nödvändiga delar i en framgångsrik strategi för barns och vuxnas hälsa.”

Läs hela debattartikeln.

Läs vidare