Som Tobaksfakta tidigare berättat har den nya regeringen ändrat uppdraget för Folkhälsomyndigheten med flera när det gäller olika tobaks– och nikotinprodukters skadeverkningar. Uppdraget var tidigare att kartlägga olika produkters farlighet. Nu är uppdraget också att jämföra olika produkters farlighet. När ANDTS–strategin debatterades i riksdagen 23 mars tog Johan Hultberg, ledamot i socialutskottet,  upp de ändrade direktiven för utredningen.

Det är viktigt att ha en reglering som gör skillnad på olika produkters farlighet och skadlighet, ansåg Hultberg.

– Det är motiverat att ha betydligt hårdare krav för traditionell röktobak eftersom det är den som skördar liv. Det är inte rimligt att, som den förra regeringen föreslog, förbjuda självplock av snus i diskar eller införa ett generellt smakförbud. Den typen av klåfingrig reglering vänder jag och Moderaterna oss emot, sade Hultberg (M).
Karin Sundin (S), suppleant i socialutskottet, är däremot kritisk till att myndigheterna ska jämföra olika tobaks– och nikotinprodukter. Det gynnar bara tobaksindustrin menar hon.

– Precis detta har vi ju hört förut. En gång i tiden marknadsfördes Lucky Strike–cigaretter med att de var hälsosammare eftersom tobaken var rostad. Cigaretter med filter var hälsosammare än cigaretter utan filter, och lightcigaretter var hälsosammare än vanliga cigaretter. Men människor har fortsatt att dö av rökning.

– Faktum är att vi inte känner till effekten av de produkter som barn och ungdomar i dag drar ned i sina lungor. Vi känner till att halterna av nikotin är skyhöga, men vi känner inte till konsekvenserna av det andra. Vi borde göra allt vi kan för att stoppa rökningen, och vi borde göra allt vi kan för att stoppa snusandet. Vi borde inte ge nya marknadsföringsargument till en tobaksindustri som gör allt för att sälja mer till fler.
Johan Hultberg (M) svarade med att det inte är tobaksindustrin som ska göra undersökningen utan oberoende statliga myndigheter.

– Jag tycker att detta underlag är viktigt att få. Jag tycker att mer fakta ska välkomnas.

Hultberg sa att Moderaternas mål är att minska tobaksrökningen och att förebygga att barn och unga börjar med någon som helst tobaks– eller nikotinprodukt.

– Därför är det förebyggande arbetet så viktigt, och därför vill vi satsa på att få fram mer evidens när det gäller de metoder som fungerar. Det kommer denna regering att jobba enträget med, sade Hultberg.

Socialutskottet hade fått ett stort antal motioner som rör ANDTS–politik på sitt bord. En majoritet i socialutskottet ville att motionerna skulle avslås med hänvisning till att det redan pågår ett arbete för att se över ANDTS–politiken. Det förslaget ställde sig en majoritet i riksdagen bakom. Beslutet togs 29 mars.

En handfull motioner som avslås gäller tobakspolitik, och alla utom en handlar om behov av skärpt lagstiftning.  Här nedan beskrivs motionerna i korthet.


Förbjud filtercigaretter

Patrik Björck (S)

Sverige bör förbjuda produktion, försäljning, införsel och innehav av filtercigaretter
Fimpen är en nedskräpningens värsting. Den stora boven i fimpproblemet är filtret. Slängda fimpar motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år. Dessutom fastnar tobakens farliga ämnen, bland annat kadmium, i filtret. Studier visar att lakvatten från fimpar är akut giftiga för fiskar.
Läs motionen här

Fasa ut rökning, förbjud langning
Angelica Lundberg (SD)

Både av hälso- och miljöskäl behöver rökningen minskas. Att förbjuda rökning på fler och fler platser i syfte att utrota rökning kan uppfattas som en häxjakt, enligt motionen. De som röker idag ska få hjälp att sluta samtidigt som man förhindrar att fler börjar röka. Höj succesivt åldersgränsen för inköp av cigaretter med ett år i taget så att rökningen fasas ut. Gör det även till en brottslig handling att köpa ut, sälja eller ge bort cigaretter åt någon som inte har åldern inne, likt de lagar som idag finns gällande alkohol.
Läs motionen här

Skärp tillsynen på skolgårdar, stoppa nikotinbruket
Catarina Deremar (C)

Stärk tillsynen för att skolgårdar ska vara rökfria:
Enligt tobakslagen (1993:581) ska skolgårdarna vara rökfria dygnet runt. För att uppfylla målet om en rökfri skoltid måste tillsynen bli bättre. Regelverket för skolorna måste bli tydligare och mer krävande om nolltolerans ska uppnås.

Sätt stopp för nikotinbruket:
Tobaksindustrin hittar ständigt nya vägar till nya och framtida kunder. 2016 lanserades vitt snus i Sverige. Vitt snus kan mycket väl kan vara inkörsporten till ett livslångt nikotinberoende. Åtgärder behöver vidtas för att sätta stopp för nikotinbruk.
Läs motionen här

Utred dold tobaksförsäljning och legitimation för rökare
Markus Wiechel och Alexander Christiansson (SD)

Utreda införande av dold tobaksförsäljning:
Tobaksvaror kan idag exponeras fritt i våra kiosker, livsmedelsbutiker, restauranger och andra ställen. Detta är med andra ord den viktigaste kanalen för att tobaksbolagen ska kunna marknadsföra sina varor. En lösning på detta problem är att tobaksvarorna inte får synas i butiken, och det införs s.k. dold tobaksförsäljning.

Flertalet studier har visat att tobaksprodukter som är synliga ökar risken för att barn och ungdomar ska börja experimentera med, testa och i värsta fall börja använda tobaksprodukter regelbundet.

Se över införande av krav på id vid tobakskonsumtion:
En stor del av de som brukar tobak har börjat i tidig ålder, inte helt sällan innan deras 18-årsdag. Det har blivit en vanligare syn att minderåriga står och röker, vilket gjort det till en accepterad vardag i flera högstadie– och gymnasieskolor. Att belägga samtliga tobakskonsumenter med krav på att kunna uppvisa giltig legitimation skulle förenkla det preventiva arbetet bland minderåriga.
Läs motionen här

Slopa rökförbud på uteserveringar
Jonny Cato (C)

Dra tillbaka förbudet mot att röka på uteserveringar:
Under våren beslutade riksdagen om utvidgat rökförbud, för inhägnade platser för idrott, allmänna lekplatser, busshållplatser och perronger, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. Med anledning av det stora folkhälsoproblem som rökning är var det rätt beslut att ta. Men dessutom förbjöds rökning vid servering utomhus. Det var för långtgående. Rökning vid servering utomhus kan inte jämföras med på allmänna platser så som lekplatser och busshållplatser.
Läs motionen här

Läs vidare