Professor Richard Edwards är en av världens främsta experter på tobaksprevention. Tidigt hösten 2022 besökte han Sverige och utbytte erfarenheter med företrädare för Tobacco Endgame arbetet i Sverige. Edwards berättade då om förslag för att genomföra Tobacco Endgame i Nya Zeeland. 13 december klubbades förslagen i parlamentet.

Möjligheterna att uppnå Tobacco Endgame ser verkligen lovande ut. Men lagstiftningen ska inte implementeras förrän 2024/2025 och den politiska oppositionen och tobaksindustrin med flera kanske lyckas urvattna besluten eller fördröja dem. Så vi har fortfarande mycket arbete framför oss, förklarar Richard Edwards i ett mejlsvar till Tobaksfakta.

Vid besöket i höstas berättade Edwards bland annat om ett försök med cigaretter med mycket låg nikotinhalt som fick många att sluta röka, även när de inte hade det som föresats. Nu finns alltså ett politiskt beslut på en kraftigt minskad nikotinmängd i cigaretterna.

Det beslut som fått mest uppmärksamhet är annars att ingen född efter 2008 ska kunna köpa cigaretter i Nya Zeeland. Inskränkningarna i möjligheterna att röka kommer i en tid med sjuknande intresse för vanliga cigaretter i Nya Zealand.

De senaste tio åren har rökningen minskat. Enligt den senaste statistiken röker 8,6 procent av männen och 7,3 procent av kvinnorna dagligen. Minskningen har skett gradvis, men minskningstakten har ökat de senaste åren.

Maorier minskar rökandet

Bland maorier, Nya Zeelands ursprungsbefolkning,  är rökandet mycket mer utbrett än bland befolkningen i stort. För maorier har det skett en kraftig minskning nyligen, från 28,6 procent dagligrökare 2020 ner till 19,9 procent dagligrökare 2022. Minskningen var särskilt stor bland kvinnorna. Kvinnor bland maorier som röker då och då minskade från 35 till 20 procent, för männen minskade det från 27,3 till 21,8.

När det gäller e-cigaretter är utvecklingen den motsatta. Kvinnor har kraftigt ökat sitt vejpande, från 10 procent dagliganvändare till 21,2 procent. För männen har det däremot skett en liten minskning, från 15,2 procent till 13,8.
2015 var första gången e-cigaretter fanns med i statistiken i Nya Zeeland och då var det cirka en procent som vejpade i hela befolkningen. Nu är det 8,5 procent av männen i hela befolkningen som använder e-cigaretter dagligen och 8,1 procent av kvinnorna.

Oklart om samband mellan rökning och vejpande

Richard Edwards och hans kollegor i gruppen Aspire 2025, vid Ottagouniversitet, menar att det finns ett behov av att i detalj studera nedgången i rökningen och uppgången i användning av e-cigaretter. Bara genom att göra det kan man veta om det finns något samband, och hur det i så fall ser ut.

”Ökningen av användningen av e-cigaretter 2019/20 och 2021/22 skedde samtidigt som en kraftig minskning av rökandet. Den gradvisa ökningen av användningen av e-cigaretter mellan 2015/16 och 2019/20 sammanföll däremot inte med någon kraftig nedgång i rökandet”, skriver de.

Den beslutade skärpta lagstiftningen gäller cigaretter men inte e-cigaretter.

 

Läs vidare