Snabbaste effekterna gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för hjärtinfarkt minskar omedelbart efter ett rökslut. Den fortsätter att minska snabbt och efter fem år är den ungefär som hos en person som aldrig rökt.Det återspeglas i statistiken från länder med effektiva lagar om rökfria miljöer. I Kalifornien hade dödsfallen i hjärtsjukdomar minskat med 13 procent efter nio år med delstatens omfattande tobakslagstiftning,

Inläggning på sjukhus på grund av hjärtinfarkt hade efter ett år minskat med 17 procent i Italien, Irland, Frankrike, Kanada, Skottland, England och Argentina. Minskningen var i genomsnitt densamma för USAs samtliga delstater, fast de har olika tobakslagar.

Tobaksfakta rapporterade redan 2003 om en kraftig minskning av hjärtinfarkter sedan lokala regler om rökförbud på serveringar införts i kommuner och counties i USA. I staden Helena, Montana, minskade hjärtinfarkterna med 41 procent under det halvår staden hade rökförbud, för att återgå till tidigare nivåer när rökförbudet upphörde sedan ett tobaksbolag överklagat. Befolkningsunderlaget ansågs för litet och tiden för kort för att då dra några vetenskapliga slutsatser av minskningen.

Trots att cancer tar tid att utveckla syns redan en minskning av cancerfallen i USA sedan strängare tobakslagar införts i många delstater. I Kalifornien började lungcancern minska två år efter det att tobakslagen införts. Efter tio år hade det skett en minskning med 14 procent jämfört med tidigare gjorda prognoser.

I en rapport om färre cancerdöda i USA slog man fast att om de kunskaper om rökning som nu finns tillämpades fullt ut skulle en tredjedel av dödsfallen i cancer förebyggas.

Den minskade passiva rökning som rökförbuden resulterat i har lett till att sjukhusinläggningar för astma minskat, i Arizona med 22 procent och i Kanada med 33 procent. I Skottland hade barnastman minskat med 13 procent ett år efter det att ett rökförbud infördes. Rökförbuden på serveringar har också haft en omedelbar positiv effekt på serveringspersonalens luftvägar.

En vanlig invändning mot långtgående tobakslagar, skriver Stanton Glantz, är att minskad tobakskonsumtion sänker statens skatteinkomster. Han konstaterar att Kalifornien förlorade 3,1 miljarder dollar i tobaksskatt på de 3,6 miljarder cigarettpaket som på grund av minskad rökning förblev osålda de 15 första åren med delstatens tuffa tobakslag. Till den förlusten kan läggas kostnaderna för det tobaksförebyggande programmet som var 1,4 miljarder. Det är obetydliga summor jämfört med de 86 miljarder dollar som sjukvårdskostnaderna minskat med under samma period. Då är ändå inte kostnaderna för produktionsbortfall, förlorade arbetsinkomster och försämrad livskvalitet medräknade.

Källa: The Lancet, first online, 29 september 2011.

(Artikeln i The Lancet kostar 31,5 dollar för den som inte är prenumerant på tidningen.)

Carl-Olof Rydén

Läs vidare