Årliga undersökningar av ungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor har gjorts i Sverige sedan 1971. CAN ansvarar för undersökningarna som utförs på riksrepresentativa urval av tonåringar. I 2011 års undersökning deltog 4632 elever från årskurs 9 och 3596 elever från gymnasiets årskurs 2.

I årskurs 9 svarar 23 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna att de röker och/eller snusar. Det är en minskning med två procentenheter för båda könen. I gymnasiets årskurs 2 röker och/eller snusar 41 procent av såväl pojkar som flickor.

Till de elever som röker dagligen eller nästan dagligen ställs sedan ett år tillbaka följdfrågan om de vill sluta röka. Mellan 75 och 90 procent av de rökande eleverna svarade 2011 ja på den frågan. Omkring en tredjedel av rökarna uppgav att de ville sluta utan dröjsmål och ytterligare 40–60 procent vill sluta i framtiden. Inga större skillnader syntes mellan grundskolelever och gymnasister, men det varnågot fler flickor än pojkar som ville sluta röka.

Relativt många elever har rökt vattenpipa. I årskurs 9 var det runt 40 procent av eleverna som svarade att de gjort detta och i gymnasiets år 2 ungefär 60 procent.

Alkoholanvändningen bland ungdomar fortsätter nedåt. Andelen alkoholkonsumenter sjönk 2011 till 54 procent av pojkarna och 58 procent av flickorna i årskurs 9 och 83 respektive 84 procent i gymnasiets årskurs 2. Även intensivkonsumtion av alkohol minskar.

Att ha provat narkotika (vanligen cannabis) Har blivit något vanligare bland pojkar sedan 2005-2006, men bland flickor är siffrorna stabila. År 2011 hade 14 procent av flickorna i gymnasiet (samma siffra som 2010) och 20 procent av pojkarna (21 procent 2010) någon gång använt narkotika.

Här kan du ladda ned CANs drogvaneundersökning för 2011.

Läs vidare