I 2015 års undersökning svarade 11 procent av kvinnorna (16-84 år) och 9 procent av männen att de röker varje dag. Det är samma siffror som i fjolårets undersökning. I befolkningen som helhet röker 10 procent varje dag. För fem år sedan, i 2011 års undersökning, var andelen dagligrökare 11 procent – en siffra som stod sig till i fjol då det skedde en minskning med en procentenhet till de 10 procent som gäller även i år.

Det är också vanligt att röka då och då. Om man lägger ihop daglig rökning och då-och-då-rökning så röker en femtedel av befolkningen, både bland män och kvinnor.

Om man jämför med läget i början av 2000-talet syns dock en minskning. Andelen dagligrökare bland kvinnor har minskat med 8 procentenheter mellan åren 2004 och 2015, bland män är minskningen 5 procentenheter.

Både bland kvinnor och bland män är det vanligast att röka i åldersgruppen 45–64 år. I den yngsta åldersgruppen, 16-29 år, röker 11 procent av kvinnorna och 6 procent av männen varje dag.

De stora sociala skillnaderna i levnadsvanor avspeglar sig bland annat i att daglig rökning är nästan tre gånger så vanligt bland dem med den kortaste utbildningen som bland personer med eftergymnasial utbildning – 14 respektive 5 procent röker varje dag.

När det gäller snuset är nedgången sedan 2004 mycket mindre än för rökningen. Då snusade 12 procent av befolkningen varje dag, i dag är andelen 11 procent. Det är mer än fyra gånger vanligare att män snusar dagligen än att kvinnor gör det. 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna snusar dagligen.

Länk till den Folkhälsomyndighetens senaste statistik om tobaksvanor

Läs vidare