I samband med den statliga utredningen Hårdare regler för nya nikotinprodukter var det många remissinstanser som ville ha strängare regler än vad som föreslogs i utredningen. Syftet är att skydda barn och unga mot e-cigaretter och snusprodukter. I sin argumentation lutade de sig mot barnkonventionen som numera är svensk lag. De pekade särskilt på att lagstiftningen ska beakta artikel 3, att barnets bästa ska komma först vid alla beslut som rör barnet.

Barnombudsmannen, BO, är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. BO var inbjuden som remissinstans för utredningen men lämnade inte några synpunkter.

–Barnombudsmannen är remissinstans för ett stort antal remisser och har tyvärr inte möjlighet att lämna fördjupade svar på alla, svarar BO:s jurist Tove Björnheden.
BO är samtidigt tacksam över att andra remissinstanser hänvisat till barnkonventionen.

– I Folkhälsomyndighetens remissvar berörs exempelvis att barnens bästa inte kommer i första rummet när smaksättningen av tobaksfria nikotinprodukter inte förbjuds. Barnombudsmannen har inte lämnat något fördjupat svar på remissen och kan därför inte kommentera de specifika förslagen. Men det är angeläget att hänsyn tas till principen om barnets bästa vid framtagande av författningsförslag.

Inte gjort några ställningstaganden

Tobaksfakta har också varit i kontakt med barnrättsorganisationerna Rädda Barnen och BRIS. Organisationerna var inte inbjudna som remissinstanser, men arbetar båda med barnkonventionen som grund. Tobaksfakta har frågat dem om deras allmänna inställning till utvecklingen av nya nikotinprodukterna och särskilt vad gäller ungas användning. Vi har också frågat om de har några synpunkter på utredningen.

Från Rädda Barnens pressavdelning meddelas att organisationen inte har gjort några ställningstaganden vad gäller nikotinprodukter. Maria Pia Cabero, ansvarig för opinion och media på Bris, svarar:

– Frågan om nikotin är viktig och kopplar an till barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Vi bevakar därför den kopplat till barnkonventionens fulla genomslag. Däremot har Bris inte deltagit som remissinstans till utredningen om nikotinprodukter då det ligger utanför vårt fokusområde.

Precis som BO hänvisar Bris till resursbrist.

– Som en ideell organisation har vi även begränsade resurser och kan därför inte alltid agera remissinstans eller sätta oss in i frågor som inte linjerar med vår redan satta verksamhetsplan.

Bris fokusområden just nu är barns psykiska hälsa samt barns utsatthet för våld.
Utöver det så jobbar Bris med teman som barn ofta söker stöd för hos Bris stödlinje.

– Här är det betydligt vanligare att barn söker stöd för andras missbruk/beroende snarare än sitt eget, förklarar Pia Cabero.

Psykisk ohälsa och beroende hänger ihop

Lena Sjöberg är ordförande för Tobaksfakta. Hon har förståelse för att barnrättsorganisationer måste prioritera hårt.

– Det skulle ändå vara bra om vi som arbetar med tobaksfrågor skulle kunna involvera barnrättsorganisationer i tobaksfrågorna. Vi har ju alla i uppdrag att värna barn. Bris har ju exempelvis psykisk ohälsa som ett fokusområde och nikotinberoende bland barn är kopplat till psykisk ohälsa.

Att BO inte haft möjlighet att svara på remissen om nikotinprodukter är beklagligt, säger Lena Sjöberg.

– Det är märkligt att en myndighet som ska företräda barn och ungas rättigheter inte har fått tillräckliga resurser att vara aktiv remissinstans för en fråga som så tydligt handlar om barns rättigheter, säger hon.

Läs även

Folkhälsomyndigheten vill ha smakförbud för nya nikotinprodukter

Radikala förslag saknas i utredningen om nya nikotinprodukter

 

 

Läs vidare