Tre forskargrupper har tio år efter det att WHO:s ramkonvention för tobakskontroll trätt i kraft analyserat läget för det globala tobaksförebyggande arbetet och vad som krävs för att åstadkomma en tobaksfri värld, med mindre än fem procent rökare.

Forskarna är eniga om att tiden nu kommit för världen att erkänna det absolut oacceptabla i de förödande skador som tobaksindustrins produkter orsakar och som beräknas kräva en miljard dödsfall under innevarande sekel.

Visserligen har 180 länder ratificerat WHO:s tobakskonvention, men arbetet med att tillämpa konventionens regler går långsamt. Flera länder har fortfarande inte ratificerat. Under de tio år som konventionen varit i kraft har andelen rökare minskat i flera länder, men fördelningen är ojämn och 50 miljoner människor har dött av sin rökning, till största delen män i fattiga länder.

I en av The Lancets artiklar visar extrapolering av trender för andelen rökare i 178 länder åren 1990-2010 att främst fattiga länder inte når WHOs mål på en 30-procentig minskning av andelen rökare till 2025.

Nödvändiga åtgärder för snabbare resultat är att länderna anger ett minskat tobaksbruk som en del i de uppställda folkhälsomålen, att arbetet med att tillämpa konventionens regler påskyndas, att tobakskonventionen kompletteras med ett slutdatum för tobaksbruket i världen och slutligen ett möte på hög FN-nivå för att inrikta det tobaksförebyggande arbetet på att med nya strategier, ökade resurser och ett bredare engagemang skapa en tobaksfri värld till år 2040.

Uttrycket tobacco endgame betyder att man tillämpar en noggrant planerad strategi under en definierad tidsperiod. Det ger möjlighet till radikalare och snabbare lösningar i arbetet med att minska andelen rökare. Begreppet har väckt allt större internationellt intresse.

Orsaken till rökningens hälsoproblem är tobaksindustrin – dödlig, men fortfarande laglig.

Därför uppmanar forskarna till bevakning och exponering av tobaksindustrins verksamheter och åtgärder mot industrins aggressiva marknadsföring. För att uppnå en tobaksfri värld krävs sådana samverkande insatser såväl globalt som nationellt och regionalt.

The Lancet

Läs vidare