Europeiska ombudsmannen är en oberoende och opartisk instans som har till uppgift att undersöka klagomål om administrativa missförhållanden inom EUs institutioner, organ, kontor och byråer. Det kan exempelvis handla om administrativa oegentligheter, orättvis behandling, diskriminering, maktmissbruk, underlåtenhet att svara, vägran att lämna information och onödiga förseningar. Alla medborgare och boende i EU eller företag, sammanslutningar eller andra organ med säte i EU kan lämna in ett klagomål.

I slutet av förra året tvingade EU-kommissionens ledning hälsokommissionär John Dalli att lämna in sin avskedsansökan. Det skedde strax innan han skulle ha lämnat ett offensivt förslag till skärpt tobakslagstiftning i EU, ett förslag till nytt tobaksproduktdirektiv. Förslaget försenades, men har nu lagts fram i något förändrad form av hans efterträdare Tonio Borg.

Under de senaste årens förberedelser för ett förslag till nytt direktiv, har snustillverkarna och Sveriges regering arbetat hårt (och förgäves) för att få EU att i det nya direktivet slopa försäljningsförbudet för snus. John Dalli tvingades avgå på grund av anklagelser från snustillverkaren Swedish Match. Bolaget hävdade att en bekant till Dalli erbjudit företaget att betala mutor för att få bort försäljningsförbudet. I anklagelserna mot Dalli ingår att han ska ha känt till mutförsöket och inte försökt hindra det.

John Dalli har kraftfullt tillbakavisat anklagelserna och lämnat in en stämningsansökan mot EU-kommissionen samt krävt att hans uppsägning hävs. Dalli hävdar att korruptionsanklagelserna är ett försök från tobaksindustrins sida att fördröja och försvaga det nya tobaksproduktdirektivet.

Den fristående gransknings- och kampanjgruppen Corporate Europe Observatory har begärt att EU-kommissionen ska lämna ut alla handlingar i frågan. Corporate Europe Observatory hävdar att kommissionen bara lämnar ut vissa dokument och hemlighåller andra och därmed bryter mot EUs regler om öppenhet. Organisationen har därför lämnat in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen som nu inlett en officiell granskning av fallet.

EU-kommissionen har nu tre månader på sig att lämna över de handlingar som ombudsmannen begärt ut.

Läs vidare