Ökande sjuklighet och dödlighet i icke smittsamma sjukdomar (Non-Communicable Diseases, NCDs) – hjärtsjukdomar, stroke, cancer, diabetes och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL – är ett växande hot mot utvecklingen i världen. Förenta Nationerna kommer i september i år att samla världens ledare till ett historiskt möte i New York för att diskutera hur detta hot ska kunna mötas.

Inför detta möte gör nu framstående forskare och fyra stora ideella organisationer ett gemensamt uttalande om vilka åtgärder som är viktigast. Uttalandet görs i en artikel i den medicinska tidskriften the Lancet och baseras på kunskap samlad under fem års internationellt samarbete mellan experter på icke smittsamma sjukdomar.

Högsta prioritet måste, enligt experterna, ges till målet att minska tobaksanvändningen. Näst viktigast är att få människor i många länder att äta mer hälsosamt, bland annat med mindre salt i kosten. De övriga tre målen är ökad fysisk aktivitet, minskat riskbruk av alkohol och att öka tillgängligheten till viktiga läkemedel och medicinska teknologier. Åtgärderna har valts för att de kan spara många liv till låg kostnad.

Tillsammans kan dessa åtgärder, enligt uttalandet, minska dödligheten i icke smittsamma sjukdomar med två procent per år. Det skulle förhindra 36 miljoner förtida dödsfall under en tioårsperiod.

Att arbeta för en i princip tobaksfri värld år 2040 kan, enligt experterna, förhindra minst 5,5 miljoner förtida dödsfall under en tioårsperiod. Det som behövs för ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete är, framhåller de, att världens ledare skyndar på arbetet med att genomföra den internationella Tobakskonventionen.

Läs vidare