Det är en av slutsatserna från de forskare som nu publicerar en genomgång av den forskning som hittills finns om miljö- och hälsoeffekterna av tobaksodling. Genomgången publiceras i en artikel i tidskriften Tobacco Control.

Forskarna har analyserat och vägt samman forskningen i 45 internationella studier. De konstaterar att det inte råder några tvivel om att tobaksodling försämrar miljön, skadar odlarna och deras familjer och i slutänden minskar den biologiska mångfalden. Skogsskövling för att få torkved till tobaksbladen är en av många negativa effekter av tobaksproduktionen. Skogsskövlingen leder i sin tur till jorderosion och till att fattiga länder får mindre arealer odlingsbar mark.

Fattiga Malawi är det land i Afrika som odlar mest tobak. Där är 183052 hektar land upptaget av tobaksodling, en häpnadsväckande siffra med tanke på landets storlek. I Zimbabwe odlas tobak på 79917 hektar och världens största tobaksproducent, Kina, använder över en miljon hektar för tobaksodling.

Tobaksplantan är känslig för skadeinsekter och olika sjukdomar och mycket gifter används i odlingen. De som arbetar på tobaksfarmerna har sällan tillräcklig skyddsutrustning utan utsätts för kemikalier som kan orsaka olika fysiska och psykiska skador och även misstänks kunna ge fosterskador.

Dessutom kan nikotin från tobaksbladen absorberas genom huden och orsaka ”green tobacco sickness” som är ett akut tillstånd med kramper, blodtryckssvängningar, muskelsvaghet, huvudvärk, illamående och andningssvårigheter.

Giftanvändningen leder även till att vattentäkter kan förstöras.

I artikeln om forskningsöversikten skildras även tobaksbolagens metoder att binda farmarna med kontrakt som gör dem ekonomiskt tvingade att fortsätta odla tobak, vilket bidrar till att tobaken slår ut andra grödor.

Forskarna beskriver även bl. a. hur tobaksbolagen motar och möter negativ miljö- och hälsokritik genom att satsa på särskilda program mot exempelvis skogsskövling. Syftet med dessa satsningar är att missleda beslutsfattare och allmänhet och ge ett intryck av samhälleligt ansvarstagande.

Här hittar du hela artikeln, på engelska.

Läs vidare