Antalet kommuner som vidtagit minst en åtgärd för att komma närmare målet har också ökat, från 21 till 30 kommuner. De vanligaste åtgärderna var arbete med policyer och handlingsplaner som relaterar till området, planering inför införandet av olika åtgärder, införande av tobaks- eller rökfri arbetstid och införande av rökförbud i utomhusmiljöer.

Ökning av åtgärder bland länsstyrelserna

Bland länsstyrelserna var det 18 av 21 som under 2017 hade vidtagit minst en åtgärd för ett rökfritt Sverige 2025, jämfört med 16 under 2016. De vanligaste åtgärderna var utbildningar och konferenser, samverkan med andra aktörer i frågan och arbete med att få kommuner och organisationer att ställa sig bakom rökfritt Sverige 2025.

Utvecklingen av det tobaksförebyggande arbetet i övrigt på lokal nivå, som inte är direkt kopplad till initiativet men som är grundläggande för att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025, uppvisade däremot mindre förändring.Länsstyrelsernas roll på regional nivå när det gäller att stödja kommunerna är också viktig och det stödet ökade under 2017.

Fler har tillkommit sen länsrapporten gjordes

Under 2018 har ytterligare 3 kommuner tillkommit. Det innebär att i november 2018 har alla landsting/regioner, 14 länsstyrelser och 50 kommuner tagit beslut på politisk nivå om att stödja initiativet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Läs länsrapporten här


Några fakta om åtgärder i kommuner 2017

  • 200 kommuner hade rökfri arbetstid
  • I 76 kommuner fanns det politiska beslut som reglerar rökfria miljöer utomhus
  • I 176 kommuner fanns det en policy som omfattade tobaksfrågor för kommunala grundskolan
  • I 134 kommuner fanns det en policy som omfattade tobaksfrågor för kommunala gymnasieskolor

Kommuner och andra aktörer som står bakom målet ett rökfritt Sverige 2025 hittar du här.


Läs vidare