–Det är som att be vargen vakta lammen, sa Oscar Ernerot, internationell sekreterare på LO på Tobaksfaktas och Yrkesföreningar mot Tobak halvdagsseminarium Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 den 20 november.

Han är också representant för arbetstagarna i den svenska ILO-kommittén och hans ämne på seminariet var ILO och tobaksindustrin.
ILO – International Labour Organization – är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor och där möts representanter för arbetsgivare, arbetstagare och regeringar för att gemensamt arbeta för social rättvisa och anständiga arbetsvillkor. Däri ingår att sätta stopp för barnarbete som när det gäller tobaksindustrin involverar cirka 1,3 miljoner barn under 14 år på tobaksplantager i världen. Detta enligt ILO:s beräkningar, siffran är antagligen för låg, enligt Oscar Ernerot.

Till sin hjälp har ILO konventionen mot barnarbete.

–Det är de starkaste instrumenten vi har inom ILO för att motverka barnarbete. Alla ekonomier ser olika ut, och i vissa länder är barnen tvungna att hjälpa till med familjens försörjning. Konventionen handlar om att stoppa den värsta formen av barnarbete, till exempel i koppargruvor och på tobaksplantager, sa han.

Kontroversiellt samröre med tobaksindustrin

FN har alltså tagit beslut att inget av FN:s fackorgan ska ha något samröre med tobaksindustrin.

–Det är inte så kontroversiellt och enkelt att uppfylla. Dock har det blivit kontroversiellt och problematiskt inom ILO. Det finns sedan lång tid ett avtal inom ILO mellan arbetsgivare, arbetstagare och medlemsstaterna om att delar av finansieringen för det aktiva arbetet som ILO bedriver mot värsta former av barnarbete kommer från tobaksindustrin själv, förklarade han.

Ämnet har enligt honom varit på dagordningen de senaste tre styrelsemötena inom ILO, och ledamöterna har svårt att komma överens.

–Det beror på att tobakslobbyisterna i praktiken springer omkring inne på styrelsemöten och delar ut sedelbuntar. Det som händer då är att besluten blir bordlagda, uppskjutna eller inte så skarpa som vi önskar.

”Svag skrivning om finansiering”

Han berättade att det finns en väl sammansvetsad grupp inom arbetstagarsidan som tycker att man inte kan använda tobaksindustrins egna medel för att motverka barnarbete. Medlemsstaterna bör lägga till pengar från en allmän budget mot barnarbete inom tobaksindustrin enligt denna grupp.

–Jag skulle önska att det skulle ha blivit resultatet på det senaste styrelsemötet, men det blev inte så. Det blev så att man måste hitta något annat sätt för finansieringen från offentliga eller privata medel. Det är en väldigt svag skrivning och ger en bild av hur extremt tobaksindustrins lobbyarbete är, sa han.

Överens med regeringen

En ljuspunkt är möjligen att ILO nu har en strategi för ett långsiktigt arbete mot tobaksindustrins finansiering och frågan ska åter upp på ILO:s nästa styrelsemöte.

–Vi kan vara glada för att den svenska regeringen som nu sitter i ILO:s styrelse helt delar vår uppfattning kring detta. Men så ser det inte ut överallt, sa Oscar Ernerot och tillade att även han blir kontaktad av lobbyister.

–Till och med jag, som egentligen inte jobbar med den här frågan på det sättet, har haft en tobaksbolagen ringandes till mig ganska mycket.

Svensk snusparadox

Hans inlägg var alltså en internationell utblick. Han inledde dock sitt anförande med livsmedelsarbetare i Sverige, för även inom LO:s folkhälsoarbete finns en paradox.

– LO har 14 fackliga medlemsorganisationer och cirka 1,5 miljoner medlemmar. Det gör att vi har en möjlighet att nå ut när det gäller frågor om exempelvis folkhälsa och tobak. Vi kan som folkrörelse påverka beteenden. Men där har vi en paradox eftersom Livsmedelsarbetarförbundet har medlemmar som arbetar i snusfabrikerna, och de är naturligtvis oroliga för sina arbeten.

Avslutningsvis lovade han att fortsätta arbeta för att undersöka om LO ska ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige

–Vi håller på och förbereder det. Arbetet gick lite i stå i valrörelsen, men jag kommer att verka för det att vi kan komma till ett beslut så snart som möjligt, sa han.


Fakta

Barnarbete
ILO uppskattar att 152 miljoner barn är utsatta för barnarbete i olika former, varav cirka 1,3 miljoner barn arbetar på tobaksplantager. 114 miljoner barn börjar arbeta innan de har fyllt 15 år, vilket är den lagliga åldern i de flesta länder. Dessa barn riskerar möjligheter till skola och utbildning. 73 miljoner barn är utsatta för farlig arbetsmiljö som kan skada deras fysiska och mentala hälsa. Dessutom är 4,3 miljoner barn och mer än 20 miljoner vuxna fast i arbeten med slavliknande villkor.
Källa: Oscar Erneroths blogg

ILO
Internationella arbetsorganisationen ILO (International Labour Organization) är sedan 1946 ett självständigt fackorgan inom FN och samlar arbetstagare, arbetsgivare och regeringar i ett gemensamt arbete för att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa.
ILO har 187 medlemsstater och grundades 1919, som en följd av första världskriget och insikten att en bestående fred förutsätter social rättvisa. Sverige blev medlem i ILO 1920.
Organisationens 189 konventioner och 204 rekommendationer reglerar grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, till exempel förenings- och förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. De åtta kärnkonventionerna är universella och bindande för medlemsländerna.
ILO består av ett årligt återkommande möte – internationella arbetskonferensen –, en verkställande styrelse som sammanträder tre gånger per år och ett permanent sekretariat, Internationella arbetsbyrån. Varje land har en delegation på arbetskonferensen som består av två regeringsombud och ett ombud vardera för arbetsgivarna och arbetstagarna.
ILO har sitt säte i Genève.
Källor:
Svenska ILO-kommittén
LO
ILO

Läs vidare