För att bekämpa smuggling och liknande brottslighet krävs förstärkta brottsbekämpande insatser och intensifierat globalt samarbete. En eliminering av alla former av illegal handel med tobak är grundläggande i det tobaksförebyggande arbetet. Viktigast för att minska den illegala handeln är ett system för att spåra tobaksprodukter, och Tobaksfakta välkomnar därför EU:s spårbarhetsregler som del av tobaksproduktdirektivet, och att Sverige med den nya tobakslagen som riksdagen antog 2018 beslutat att ratificera Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera illegal tobakshandel (ITP).

Systemet för spårbarhet av tobaksprodukter ska tala om var produkterna är tillverkade, när de tillverkades, vart de ska och hur de rör sig vidare i leverantörskedjan. Varje led i handeln ska dessutom licensieras, och länderna ska fördjupa sitt samarbete för att bekämpa den illegala handeln.

När Sverige ratificerat protokollet har man fram till september 2023 på sig att införa ett system för spårningskontroll av tobaksprodukter.

Det finns farhågor att länder med sämre kunskapsnivå och ekonomi kommer att lockas att köpa de spårbarhetssystem som tobaksindustrin erbjuder. Tobaksfakta anser att det är grundläggande att tobaksindustrin hålls utanför arbetet så långt det är möjligt, och att inga uppgifter i arbetet med spårning får därför delegeras till tobaksindustrin.

Läs vidare