Illegal handel med tobak minskar statens intäkter, gör billiga tobaksprodukter tillgängliga på marknaden, undergräver tobakspolitiken och ökar kostnaderna för sjukvård.

Det har beräknats att om all global olaglig handel eliminerades skulle regeringarna omedelbart få minst 31 miljarder dollar mera i intäkter, konsumtionen skulle gå ner med två procent och från och med 2030 skulle över 160 000 liv sparas per år.

Den illegala tobakshandeln går till på olika sätt. Ett sätt är att producera mycket mer än den lokala marknaden tål. Ett internationellt tobaksbolag producerade och importerade år 2008 30 procent mer cigaretter till Ukraina än den lokala marknaden konsumerade. Överproduktionen försvann i Ukraina och dök sedan upp på den svarta marknaden i resten av Europa.

En uppskattning från 2007 är att det globalt handlar om över 650 miljarder cigaretter årligen. Staternas intäktsbortfall motsvarade då cirka 40,5 miljarder US-dollar.

Tobak är en priskänslig vara, när priset ökar minskar konsumtionen. Det ligger därför i tobaksindustrins intresse att hålla cigarettpriserna på låg nivå. Det är väl känt att tobaksindustrin är en av aktörerna bakom handeln med illegala tobaksprodukter.

Tobaksindustrin hävdar ofta att höga skatter på tobak ökar den illegala handeln med tobaksprodukter. En analys från Världsbanken visar att det argumentet inte stämmer. Olaglig handel förekommer i både lågskatte- och högskatteländer, men är i allmänhet högre i länder med svaga rättssystem och hög grad av korruption.

Erfarenheten visar att olaglig handel med tobaksprodukter bäst bekämpas genom

  • licensiering av alla aktörer som deltar från produktion till försäljning
  • ett spårnings- och märkningssystem av alla produkter
  • effektivare tull och brottsbekämpning
  • transparanta system så att tobaksindustrin inklusive dess allierade inte kan påverka systemen och
  • hårdare straff för överträdelser
Läs vidare