Denna rapport undersöker de diskrepanser som gör sig synliga i den svenska tobakspolitiken. I Sverige finns en stor medvetenhet om tobakens risker och skador. Trots detta har Sverige fortfarande en lång väg till att uppfylla Tobakskonventionen och har till skillnad från flera jämförbara länder inte infört åtgärder såsom neutrala tobaksförpackningar och exponeringsförbud. För att söka svar på vad denna diskrepans beror på har i rapporten djupintervjuats nio politiker: en riksdagsledamot från varje parti samt regeringens Agenda 2030-samordnare. I rapporten lyfts flera förklaringsmodeller till den politiska försiktigheten gällande att införa evidensbaserade åtgärder.

Läs vidare