Artikel 12 handlar om hur länderna skall utveckla sina insatser för utbildning, information och opinionsbildning i syfte att öka kunskapen och medvetenheten om olika aspekter av tobaksfrågan (t.ex. tobaksindustrins arbetsmetoder, tobakens miljöpåverkan och tobaksbrukets hälsoeffekter). Länderna skall även särskilt främja utbildningsprogram riktade till personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, medier och andra nyckelgrupper.

Läs vidare