Europeiska ombudsmannen, Emily O´Reilly,undersöker minst 14 hemliga möten mellan tobakslobbyister och högre beslutsfattare inom EU-kommissionen. Det finns misstankar om att mötena är ett brott mot tobakskonventionens artikel 5.3 som säger att anslutna parter ska skydda sin folkhälsopolitik mot påverkan från tobaksindustrin. EU har ratificerat tobakskonventionen och är därmed juridiskt förpliktad att följa dess regler. Det är organisationen Corporate Europe Observatory som har vänt sig till Europeiska ombudsmannen med klagomål över EU-kommissionens sätt att hantera tobaksindustrins påtryckningar.

Europeiska ombudsmannen har även uppmanat Barroso att överväga att ta fram riktlinjer för hur EU-kommissionen ska genomföra tobakskonventionens artikel 5.3 i sin verksamhet. Ombudsmannen föreslår också att kommissionen ska publicera listor på internet med alla möten med tobaksindustrin. Informationen ska innehålla uppgifter om vilka som deltar och vad de talar om.

Europeiska ombudsmannen föreslår även att kommissionen ska använda EU:s nya öppenhetsregisterför att informera om kontakter med tobaksindustrin.

Barroso ska svara senast 30 september.

Idag hörs Barroso i domstol om sitt agerande när hälsokommissionär John Dalli tvingades avgå under arbetet med det nya tobaksproduktdirektivet.

Läs vidare