Myndigheter och folkhälsoarbetare i Etiopien sätter sin tilltro till att tobakskonventionen ska bli ett värdefullt verktyg i arbetet med att skydda invånarna mot tobaksindustrins marknadsföring. Med ny lagstiftning i enlighet med konventionen ska tobaksbruket bland unga och vuxna minskas.

Tobakskonventionen var den första internationella överenskommelsen på denna nivå på folkhälsoområdet och antogs efter nära fyra års förhandlingarav FN:s världshälsoförsamling i Genève den 23 maj 2003 och trädde i kraft 2005. Den har samma status som till exempel FN:s barnkonvention. Många länder har använt det stöd som en internationellt bindande konvention ger för att kunna införa tobakslagar.

Sverige ratificerade tobakskonventionen 2005, men fortfarande saknas många av konventionens rekommenderad åtgärder i vårt land.

Läs vidare