Det är välkänt att rökning under graviditeten är negativ för fostrets tillväxt och att rökande kvinnor föder barn som är mindre. Däremot finns det än så länge ytterst lite kunskap om hur föräldrars rökning kan påverka hur barn växer i förskoleåldern och under tidiga skolår. För att belysa den frågan följde forskare omkring 2 000 barn som föddes i Brasilien mellan 1994 och 1999.

Längden vid födseln noterades för 2 405 barn och 1 716 (71,4 procent) av dem kunde senare mätas och intervjuas i sina skolor när de var i tolvårsåldern. Barnens individuella tillväxtkurvor analyserades och forskarna undersökte om det fanns något samband mellan längdutvecklingen och föräldrarnas tobaksvanor.

Analysen visade att de barn vars mammor hade rökt under graviditet och småbarnsår växte långsammare och var kortare än sina jämnåriga. Sambandet var tydligt även sedan forskarna justerat siffrorna med hänsyn till ärftliga och sociala faktorer. Något samband med pappornas rökvanor syntes däremot inte i denna studie.

Studien har publicerats i tidskriften BMC Pediatrics.

Läs vidare