Delegationen lämnade på torsdagen en nulägesbeskrivning samt förslag till handlingsplan till regeringen – I riktning mot en hållbar välfärd. I rapporten ger Agenda 2030-delegationen bland annat sin bild av hur Sverige ligger till när det gäller vart och ett av FN:s 17 hållbarhetsmål. Rapporten överlämnades dagen efter Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day. Världshälsoorganisationen, WHO, framhåller i årets kampanj kring denna dag att tobakskonsumtion och –produktion medför många och stora hot mot hållbar utveckling. Tobaksförebyggande organisationer i Sverige och andra länder anser att tobaksindustrins verksamhet har en negativ inverkan på samtliga hållbarhetsmål.

I Agenda 2030-delegationens rapport tas tobaksfrågan uttryckligt upp endast under mål 3 som är att ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar”. Där nämns fem svenska utmaningar och en av dem är ”livsstilsbetingade faktorer för icke-smittsamma sjukdomar”, däribland rökning. Däremot görs ingen analys av hur långt Sverige kommit när det gäller att genomföra den internationella tobakskonventionen. Att genomföra denna är något som enligt FN:s grunddokument om Agenda 2030 är nödvändigt för att nå mål 3.

– Tobaksfrågan är ytterst relevant i Agenda 2030-arbetet. Men i vår rapport lyfter vi främst fram de områden där vi anser att Sverige har de största utmaningarna, där de största omställningarna behöver göras. När det gäller områden där vi upplever att det redan görs en hel del, föreslår vi i denna rapport inga åtgärder. Men ytterligare förslag till åtgärder kan komma framöver, säger Parul Sharma.

Delegationen föreslår sex områden att prioritera i arbetet för en hållbar välfärd i Sverige:

  • Ett jämlikt och jämställt samhälle
  • Hållbara städer
  • En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
  • Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
  • Hållbara och hälsosamma livsmedel
  • Stärkt kunskap och innovation

Föreslår hållbara AP-fondsinvesteringar
Inom dessa områden föreslår delegationen konkreta åtgärder som ska ”skapa de initiala stegen till ett ramverk för den omställning som krävs”. Ett åtgärdsförslag som har en tydlig tobaksindustrikoppling är att riksdagen ska enas om en ny lagstiftning för AP-fondernas placeringar.

– Nuvarande instruktion till AP-fonderna innebär att hög avkastning går före hållbarhet när man väljer hur pensionspengarna ska investeras. Det är inte passande, säger Parul Sharma.

– Det här är en viktig målkonflikt som vi tar upp.

Ett exempel på ovanstående som tobaksförebyggande organisationer uppmärksammat är att flera av AP-fonderna har stora placeringar i tobaksindustrin, en industri som bidrar till miljöförstöring, förstör människors hälsa, hotar mänskliga rättigheter och bidrar till barnarbete. Fjärde AP-fonden har därför beslutat att inte placera i tobaksaktier, men övriga AP-fonder fortsätter.

”FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella frågor har uttryckt en oro över Sveriges begränsade kontroll över investeringar som statliga aktörer gör i andra länder, bland annat svenska AP-fonderna”, skriver delegationen i rapporten.

Delegationen föreslår ett nytt regelverk som tydliggör ”att krav om social och miljömässig hållbarhet likställs med krav om avkastning.

– Vi behöver ett paradigmskifte! säger Parul Sharma.

I rapporten betonas att regeringar och riksdag behöver våga gå före och ta modiga beslut. Delegationen anser samtidigt att det behövs mycket mer information och kunskapsspridning för att få stöd och förståelse för hållbarhetsarbetet i hela befolkningen. Frivilligorganisationernas viktiga roll i detta informations- och förankringsarbete lyfts fram, liksom att det behövs mer samarbete mellan frivilligorganisationer och offentlig sektor.

Delegationen fortsätter nu sitt arbete med att stimulera det svenska genomförandet av Agenda 2030. Delegationen ska lämna kompletterande åtgärdsförslag den 1 mars 2018 samt ett slutbetänkande i mars 2019.

Agenda 2030-delegationen överlämnade på torsdagen en rapport till regeringen. Från vänster: Civilminister Ardalan Shekarabi, delegationens ordförande Parul Sharma och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Läs vidare