En studie som publicerades i American Journal of Preventive Medicine (mars 2007) och som genomförts bland rökare i USA, Kanada, Storbritannien och Australien visade att de kanadensiska rökarna var mest medvetna om rökningens risker, de tänkte på varningarna och kunde avstå från en cigarett av det skälet. Poängen med valet av länder var den stora skillnaden mellan dem i varningarnas storlek och utformning. Även storleken har betydelse. USA har diskreta textvarningar på cigarettpaketens smala sidor medan Kanada redan hade stora, skrämmande bilder på paketen.

En undersökning i Kanada sedan bildvarningarna införts visade att 91 procent av rökarna studerade varningsbilderna, läste texterna och kunde redogöra för innehållet. De på så sätt förvärvade kunskaperna bidrog till att man antingen slutade röka, försökte sluta eller åtminstone minskade cigarettkonsumtionen.

Andra studier visar att människors kunskaper om rökningens skadeverkningar är överraskande begränsade, men medvetandet om skaderiskerna ökar när rökarna får se bilder på specifika sjukdomar vars samband med rökning de inte känt till. Detta har exempelvis Chile tagit fasta på genom att på ett närmast journalistiskt sätt presentera enskilda fall som drabbats av någon rökrelaterad sjukdom.

SJUSKÄL FÖR VARNINGSBILDER PÅ TOBAK – en sammanfattning

 • Varningsbilderär den tydligaste och mest kostnadseffektiva formen av hälsoinformation
  Tobaksanvändare som konsumerar 20 cigaretter eller snusprillor om dagen ser varningsbilder 7 000-8000 gånger om året.
 • De minskar konsumtionen
  20 procentav kanadensiska rökare uppger sig röka färre antal cigarettertack varevarningsbilderna. Bildernahjälper också rökare att sluta. 31 procent av tillfrågade rökare som slutat uppgav att de hade motiverats till detav varningsbilderna.
 • Deförebygger återfall
  27 procentavde kanadensiska rökare som lyckats sluta upplevde att varningsbilder hjälper dem mot återfall.
 • Deger mer kunskap
  Rökare i länder som har varningsbilder har större kunskap om hälsoeffekterän rökare iländer med textvarningar (Kanada, Storbritannien).
 • Kunskap ökar motivationen att sluta.
  Ju mer informerad en rökare är om hälsoriskerna desto större är motivationen att sluta (Kanada, Australien, USA, Storbritannien). Alla svenska varningsbilder bör innehålla Sluta-Röka-Linjens telefonnummer 020-84 00 00 som stöd till rökarna.
 • Varningsbilder informerar ungdomar
  I Kanada tycker 9 av 10 ungdomar att varningsbilder är ett effektivt sätt att förmedla information.
 • Varningsbilder når utsatta grupper
  De som, av olika anledningar, har svårast att ta till sig skriftlig information gynnas mest av bildvarningar.

Uppdaterat 20 januari 2010
Carl-Olof Rydén

Läs vidare