• Regelbundna höjningar av skatten på tobak, utöver justeringen för konsumentprisindex
  • Exponeringsförbud för tobak och tobaksrelaterade produkter
  • Utvidgat rökförbud på vissa allmänna platser utomhus (i enlighet med förslag från en tidigare statlig utredning)

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer framhåller det positiva i att konkreta åtgärder på tobaksområdet finns med i kommissionens slutbetänkande. Så här säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, om förslaget om regelbundna tobaksskattehöjningar:

– Att tobak är dyrt är en skyddsfaktor när det gäller ungdomars rökdebut, experimenterande och fortsatt bruk. Det är också en viktig åtgärd för en mer jämlik hälsa förutsatt att skatterna höjs regelbundet över tid.

– Forskning visar att de grupper som inte slutat med hjälp av andra insatser påverkas av ett högt pris. Skattehöjningarna måste av det skälet hela tiden ligga över inflationen för att bruket ska minska.

Ewy Thörnqvist framhåller att artikel 6 i tobakskonventionen handlar just om tobaksskatten och att partsländerna (bland andra Sverige) har antagit särskilda riktlinjer för hur artikeln ska genomföras. Dessa säger bland annat att länderna kontinuerligt ska justera skattesystemet för att göra tobaksvarorna mindre tillgängliga och då ta hänsyn till både inflation och köpkraft.

– Allt talar för att en plan för hur det här ska hanteras över en längre tid är viktigt och även att planen fokuserar just på en god och jämlik hälsa, säger Ewy Thörnqvist.

– Det är också viktigt att skatteinstrumentet används tillsammans med en rad andra tobakspreventiva åtgärder för bästa effekt.

”Exponeringsförbud skyddar unga”
Även Helen Stjerna, generalsekreterare i A Non Smoking Generation, är glad över kommissionens slutbetänkande. Hon lyfter särskilt fram kommissionens förslag om exponeringsförbud för tobaksvaror på försäljningsställena. Ett svenskt exponeringsförbud har förordats av en statlig utredning. Regeringen överväger för närvarande förslaget och väntas lägga fram en proposition i höst.

– Det är mycket bra att även Kommissionen för jämlik hälsa ger exponeringsförbud sitt stöd, säger Helen Stjerna.

– Att införa exponeringsförbud är en av de enklaste saker man kan göra för att skydda barn från att börja med tobak. Barn har rätt att slippa exponeras för tobak, att förvara den utom synhåll i butikerna är det minsta vi kan göra för dem.

Exponeringsförbud rekommenderas i riktlinjerna till tobakskonventionens artikel 13 och finns i många andra länder.Exponeringsförbudets skyddande effekt syns jättetydligt i undersökningar från länder där det har införts. Ett exempel är Kanada där rökningen bland unga har minskat mest i de provinser som haft exponeringsförbud under längst tid.

Helen Stjerna framhåller också att enkätstudier visar exponeringsförbud är en åtgärd som har ett starkt stöd i befolkningen:

– Allra starkast är stödet bland unga. 80 procent av ungdomarna är för ett exponeringsförbud för tobak, medan siffran är 62 procent i allmänheten i stort. Även majoriteten av rökarna anser att exponeringsförbud bör införas, två tredjedelar stöder denna åtgärd.

”Regler om fler rökfria miljöer måste vara tydliga”
Den tidigareutredning som förordade exponeringsförbud föreslog också att Sverige bör lagstifta om rökförbud på vissa allmänna platser utomhus. Även den åtgärden anser Kommissionen för jämlik hälsa att regeringen bör prioritera. Utomhusplatser där rökförbud har föreslagits är uteserveringar, entréer till byggnader där allmänheten har tillträde, områden för passagerare i kollektivtrafik, inhägnade idrottsplatser och lekplatser.

Maritha Sedvallson är ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Hon välkomnar att de utökade rökfria miljöerna finns med i kommissionens slutbetänkande.

– Fler rökfria miljöer värnar inte minst barns och ungas hälsa och är en viktig åtgärd för att vi ska kunna fasa ut tobaken på sikt, säger Maritha Sedvallson.

– Det är dock viktigt att alla rökförbud i rökfria miljöer omfattar även e-cigaretter och andra tobaksrelaterade produkter. Det är också viktigt att man är detaljerad i regleringen och pekar ut exempelvis sjukhusentréer där passiv rökning i dag är ett stort problem. Om förbuden inte är tillräckligt tydliga finns alltid risken att man töjer på gränserna och lagstiftningen blir ineffektiv.

Läs vidare