Regeringen har nu 90 dagar på sig att överklaga i högsta domstolen. Där har tobaksindustrin redan överklagat, fast det gäller en dom i mars i en appellationsdomstol i Cincinnati som också gällde varningsbilderna, men där domarna ansåg att FDAs föreskrifter är förenliga med USAs grundlagar.

Tobaksbolagen hävdar att bildvarningarna går långt utöver saklig information och därför bryter mot grundlagens bestämmelser om yttrandefrihet.

Regeringen anförde i sin begäran om omprövning att bilderna är obestridligt faktiska och visar exempel på de skador som rökning verkligen orsakar. Bilderna är modellerade för en marknad där den absoluta majoriteten av rökare blivit nikotinberoende innan de har fyllt 18 år.

Det finns inget i grundlagen som kan tolkas som att regeringen är skyldig att påvisa i vilken utsträckning en folkhälsokampanj mot tobak ger någon effekt i form av minskad rökning.

Källa: Washington Post, 5 december 2012

Läs vidare