Det stod klart sedan WTOs tvistlösningsorgan, DSB, nyligen beslutade att en gemensam tvistlösningspanel ska inrättas för de fem länder som anklagar Australien för att bryta mot immaterialrätten.

Det är Kuba, Dominikanska republiken, Honduras, Indonesien och Ukraina som anklagar Australien för att genom sin lag om standardiserade (neutrala) cigarettförpackningar, och även cigarrer, bryta mot avtalet om immateriell rätt, TRIPS. De fem länderna har tidigare, vart och ett, begärt tvistlösningspaneler.

Första steget i en process där ett medlemsland anklagar ett annat för att ha brutit mot något av WTOs avtal är konsultationer mellan de berörda länderna. Leder dessa inte någonstans kan det klagande landet begära en tvistlösningspanel bestående av tre experter. Om parterna kan enas om vilka som ska ingå i panelen räcker det, men i det här fallet är det WTOs generaldirektör Roberto Azevedo som avgör. Det ska ske senast den femte maj.

Efter en ovanligt segdragen process som pågått i två år, är det nu möjligt att det kan bli ett beslut i november. Panelen har nämligen sex månader på sig.

Det är de klagande länderna som dragit ut på tiden i förhoppning om att de länder som planerar att införa standardiserade förpackningar skulle avvakta utgången av tvisten innan något beslut fattades. Det visade sig vara fel. Storbritannien, Irland och Nya Zeeland är mitt inne i arbetet på att lagstifta om standardiserade förpackningar.

Det är emellertid ingenting som garanterar att tvisten blir slutgiltigt löst i november. Panelen kan begära uppskov eller parterna kan överklaga med en långvarig och komplicerad process som följd. I slutfasen är det WTOs tvistlösningsorgan, DSB, som ska se till att det beslut som fattats tillämpas av de 159 WTO-länderna.

Med TRIPS införlivades 1996 ett avtal om immateriell rätt i WTOs regelverk. Det gäller bl a upphovsrätt, varumärkesrätt, patent, mönster och geografiska ursprungsbeteckningar.

Några av de klagande åberopar även ett avtal som kallas TBT och som handlar om tekniska hinder i den internationella handeln.

De fem ländernas anklagelser kan ses som en del av den globala tobaksindustrins ansträngningar att till varje pris försöka upphäva Australiens standardiserade tobaksförpackningar. Dessa infördes framför allt för att göra tobaken mindre attraktiv för barn och ungdomar och underlätta för rökslutare att avstå från cigaretterna.

Lagen är en del i det bredare register av åtgärder som syftar till att minska tobaksbruket och förbättra folkhälsan.

Såväl de klagande länderna som tobaksindustrin hävdar, utom argumentet om brott mot immaterialrätten, att de standardiserade förpackningarna gör det lättare att pirattillverka cigaretterna med ökad smuggling och illegal handel som följd. De hävdar också att tobaksförsäljningen inte minskat sedan lagen började gälla i december 2012.

Läs vidare