Det är högsta domstolen i London som efter en kort förhandling den 3 november hänskjutit ärendet till EU-domstolen.

Philip Morris vände sig i juni till högsta domstolen i London för att den vägen försöka angripa direktivet i EU:s högsta rättsliga instans. För att ett ärende ska tas upp där krävs nämligen att en nationell domstol hänskjutit det dit.

Ännu en orsak för Philip Morris att välja just högsta domstolen i London som startpunkt var att den är känd som ett effektivt forum som snabbt kan hänföra mål till EU-domstolarna.

Det som tobaksjättarna nu främst angriper är direktivets bestämmelse om att varningar bestående av bilder och text ska täcka 65 procent av båda storsidornas ytor.

Tobaksbolagen, som satsade mer på lobbying än någonsin i sina försök att stoppa tobaksproduktdirektivet när det behandlades i EU-instanserna, hävdar nu att EU missbrukat sina befogenheter genom att bryta mot grundläggande rättigheter och mot den så kallade subsidiaritetsprincipen, som säger att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå.

EU-domstolens granskning av klagomålen beräknas ta upp till två år, och under tiden gäller tobaksproduktdirektivet, som trädde i kraft i maj 2014 och ska vara helt genomfört i maj 2016.

Genom att alliera sig med Tyskland lyckades tobaksindustrin stoppa det direktiv mot reklam och sponsring som antogs 1998. EU-domstolen upphävde direktivet år 2000. EU tvingades arbeta om direktivet så att det följde domstolens argument, vilket medförde en klar försvagning.

När det första tobaksproduktdirektivet antogs 2001 överklagades det i EU-domstolen av några tobaksbolag som ansåg att EU inte hade laglig rätt att reglera halterna av tjära, nikotin och koloxid i cigaretter som tillverkades inom EU, men exporterades till länder utanför EU. Den gången vann EU.

Källor: BBC, 3 november, och EU-Observer, 4 november.

Läs vidare