Startpunkten var en mätning som ingick i den årliga rapporten från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och presenterades i juni 2016. Tobaksfakta medverkade i avsnittet om tobak.Ett utmärkande resultat var där det starka stödet för rökfria utemiljöer. 66-92 procent stödde rökfria uteserveringar, entréer, tågperronger, hållplatser och balkonger i flerfamiljshus. Andelen osäkra, ”ingen uppfattning” eller ”varken bra eller dåligt” utgjorde låga 5-17 procent.

Den osäkra kategorin var emellertid betydligt större i svaren på de fyra övriga frågorna som handlade om tobaksskatter, osynlig tobak i butikerna, reklamfria cigarettpaket och ett nationellt politiskt beslut om ett rökfritt samhälle, 21-40 procent.

Bara här får man rökaGöran Boëthius formade hypotesenatt de låga osäkra siffrorna avseende stöd för rökfritt utomhus beror på att de flesta har erfarenheter och kunskaper om tobaksrök i utemiljöer.

–Därför är det lätt att förstå innebörden i den frågan, medan t. ex. frågan om att införa krav på att förvara cigarettförpackningar utom synhåll i butiker ger för lite information för att deltagarna i enkäten ska tycka sig veta tillräckligt för att ta ställning, säger Göran Boëthius.

– Det behövs mer information i frågorna som förbättrar kunskaperna hos dem som svarar. Det gör det lättare att ta ställning, men opinionsinstituten befarar att frågorna riskerar att bli ledande om de innehåller mer information. Därför blir de kortfattade.

Boëthius fick idén att i en undersökning jämföra resultaten från två grupper där den ena utfrågas med de kortfattat formulerade frågorna från SOM-enkäten och den andra med fylligare informativa frågeformuleringar som ger ökade kunskaper i ämnet.Efter samråd med SOM-institutet och med ett anslag från Jacob Wallenbergs stiftelse fick opinionsinstitutet Novus i uppdrag att undersöka i vilken grad en fylligare information given tillsammans med frågorna påverkar utfallet av enkäten.Det var de fyra SOM-frågor som inte berörde utemiljöer som testades.

Experimentet visade en betydande effekt av frågorna med mer informativa formuleringar.Förslaget om skattehöjning på cigaretter bemöts med obetydliga skillnader av de tre grupperna, ursprungliga SOM, Novus med och Novus utan förklarande texter.

Däremot ökar andelen positiva och minskar andelen osäkra påtagligt i svaren på frågorna om exponeringsförbud, reklamfria tobakspaket och en långsiktig strategi för utfasning av tobak i det svenska samhället. De får stöd av sju av tio, medan en av tio är negativ och två av tio inte tar klar ställning.

–Den här utgången visar hur avgörande information och kunskap är när viktiga folkhälsofrågor ska avgöras, säger Göran Boëthius.

– Den slutsats som de politiker vi försöker stödja bör dra är att bättre informera befolkningen om varför åtgärder behöver införas och vad de innebär.Vår undersökning visar att med större kunskaper ökar förståelsen för att skärpa tobakspolitiken.

Läs vidare