Tobaksfaktas sammanlagda betyg till Kristdemokraterna: Knappt godkänd. Betydligt bättre kan ni! Ologiskt att bara förorda vissa av de viktiga tobakspolitiska åtgärderna enligt tobakskonventionen, men inte andra. Hitta gärna tillbaka till er ledande roll före 2006.

Varje år dör enligt aktuella data från Socialstyrelsen 12000 svenskar av tobaksskador, 33 varje dag. Samtidigt rekryterar tobaksindustrin årligen omkring 20000 nya konsumenter, barn och ungdomar, till ett ofta livslångt tobaksbruk. Tobaksbruket beräknas dessutom kosta samhället drygt 30 miljarder varje år.

Tabellen här visar hur Kristdemokraterna och övriga riksdagspartier svarade.

Tobaksfaktas bedömning:
Innan Alliansen kom till makten 2006 var KD det riksdagsparti som enligt flera studier stod för den tobakspolitik som bäst stämde med WHO:s tobakskonvention. Därför förvånar vissa av KD:s prioriteringar i vår nya undersökning. KD vill t.ex. varken ha exponeringsförbud för tobaksvaror eller standardiserade, neutrala, tobaksförpackningar. Detta trots att båda dessa åtgärder anses som mycket viktiga för att motverka tobaksindustrins nyrekrytering av konsumenter bland barn och ungdomar.

Däremot förordar KD flera andra viktiga åtgärder, som att motverka tobaksindustrins påverkan på folkhälsopolitiken och att sätta ett slutdatum för rökningen. Sammanfattningsvis är det svårt att se en helhetssyn i KD:s tobakspolitik.

Om Tobaksfaktas partibetyg
Under Almedalsveckan 2014 publicerar vi dag för dag analyser av de medverkande riksdagspartiernas tobakspolitik. Analyserna bygger på den studie som vi presenterar i foldernVal 2014#Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

För mer information, kontakta:
Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, tel.070-7426006
Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, tel.072-7417433

Det här anser Tobaksfakta behövs i en framtida svensk tobakspolitik som sätter barnens bästa före tobaksindustrins välmående:

  • Det nationella ledarskapet bör förstärkas betydligt, liksom resurserna.
  • Grunden för det tobaksförebyggande arbetet bör beskrivas i ett nationellt handlingsprogram med ett förslag till slutdatum, t.ex. ett rökfritt Sverige 2025 med färre än 5 % rökare.
  • Opinionsbildningen bör förstärkas avsevärt, gäller inte minst informationen om tobaksindustrins arbetsmetoder.
  • Regler bör införas för att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken.
  • Årliga tobaksskattehöjningar med minst 5 % över inflationen.
  • Kontroll av attraktiva tillsatser, som t.ex. frukt och godis, i all tobak, inklusive snus.
  • Varningsbilder bör införas på samtliga tobaksförpackningar.
  • Tobaksreklamförbudet bör förstärkas genom t.ex. ett exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar.
  • Fler rökfria miljöer som t.ex. vid entréer, perronger/hållplatser och på lekplatser.
  • Sverige bör dessutom som tidigare bidra aktivt i det internationella tobaksförebyggande arbetet och bl. a. ge stöd till resurssvaga länder.
Läs vidare