Tobaksbolagens strategi avslöjas nu i detalj av en brittisk forskargrupp som undersökt tidigare hemliga industridokument, i synnerhet från British American Tobacco, BAT.

Avslöjandet är viktigt eftersom man kan förmoda att liknande taktik fortfarande används i länder där beslut är på väg om t ex exponeringsförbud, neutrala paket, förbud för smaktillsatser och restriktioner mot rökfri tobak.

Industrins val föll på den tyska regeringen eftersom Tyskland är det mest inflytelserika industrilandet i Europa som dessutom hade en svag tobakslagstiftning. Vidare hade tyskarna motarbetat strängare lagar mot tobak på EU-nivå. De hade också vid ett möte med Världshälsoförsamlingen redan 1996 kritiserat planerna på en tobakskonvention, the Framework Convention on Tobacco Control, FCTC.

Förutsättningarna för ett samarbete med den tyska regeringen var därför goda.

En företrädare för BAT sa 1999 att ”det är bättre att prickskjuta mot ett land än att skjuta åt alla håll”.

Nära kontakt med regeringstjänstemän

I taktiken ingick att odla så breda och goda förbindelser som möjligt mellan företrädare för industrin och tjänstemän i regeringsdepartementen. En organisation med namnet Cigarettindustriförbundet, med sju av de stora tobaksbolagen, bedrev enligt pappren från BAT en effektiv lobbyverksamhet.

En av styrelseledamöterna hade ett nära samarbete med regeringskansliet och flera departement. Den vägen fick industrin information om vad som hände både i WHO och i EU-kommissionen och om den tyska positionen. Samtidigt fick regeringen kännedom om industrins önskemål.

Hälsoministern isoleras

Det ingick i taktiken att isolera hälsodepartementet och satsa på främst finans- och handelsdepartementen. Syftet var att skapa konflikt och minska hälsoministerns inflytande. Det var hälsodepartementet som förhandlade om FCTC, men industrin såg med hjälp av sina kontakter till att endast synpunkter som hela regeringen stod bakom fick framföras.

Vid ett regeringsmöte redan 1999 klubbades, mot hälsoministerns vilja, att de enda initiativ för FCTC som Tyskland skulle stödja var hälsoinformation och utbildning, varningstexter och uppgifter om tobakens innehåll, däremot inte något om reklamförbud, priser, testmetoder, tullfritt och smuggling. Hälsodepartementet var helt emot konsultationer med tobaksindustrin, men blev överkört.

Ett byte av hälsominister 2001 blev välkommet för industrin. Den avgående ministern, Andrea Fischer, hade tobakskonventionen som högsta prioritet. Efterträdaren, Ulla Schmidt, förväntades däremot inte pressa på för någon tobakskonvention.

Industrin förespråkade en ”bred” och ”flexibel” konvention, som i klartext betyder att det inte finns några bindande regler.

En av industrins lobbyister sa att WHOs ursprungliga förslag skulle långsiktigt försvåra tobaksindustrins överlevnad.

Reklamförbud stötestenen

Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta, ingick i den svenska förhandlingsdelegationen om FCTC och var med vid samtliga förhandlingar. Hon säger:

– Det som står i den brittiska rapporten bekräftar de erfarenheter vi gjorde under förhandlingarna. Det var framför allt tre länder, Tyskland, USA och Japan, som gjorde allt för att få en så svag text som möjligt i de viktiga frågorna. Den stora stötestenen inom EU var reklamförbudet, som Tyskland hela tiden bromsade, medan det stöddes av alla övriga EU-länder, och de länder som då stod på tur att bli medlemmar.

– Vi talade om detta i plenum för att alla skulle få veta att Tyskland ville tvinga oss att inte vilja ha ett reklamförbud. Utåt fick vi hålla ihop, men inåt var det nästan handgemäng på grund av Tyskland och alla sa att instruktionerna kom direkt från förbundskansler Schröders kontor.

De brittiska forskarna konstaterar att Tyskland konsekvent arbetade för att skydda tobaksindustrins intressen, samt påverkade och begränsade andra nationers positioner gentemot FCTC. Med det har Tyskland väsentligt bidragit till försök att försvaga ett internationellt fördrag vars syfte är att minska de fem till sex miljoner förtida dödsfall som tobaksbruket orsakar varje år.

Fotnot: FCTC antogs av Världshälsoförsamlingen i maj 2003 och trädde i kraft i februari 2005

Källa: Tobacco Control, nummer 1, januari 2012;30-38.Tobacco industry attempts to influence and use the German government to undermine the WHO Framework Convention on Tobacco Control.

Carl-Olof Rydén

Läs vidare