Fråga 1.

Höga skatter på tobak är en beprövad och väl fungerande samhällsåtgärd som minskar rökningen. Enligt WHO:s uträkningar leder en tioprocentig skattehöjning till en minskning av rökningen med närmare 5 procent. Vid internationella jämförelser är priset på röktobak i Sverige lågt – lägst i Norden och lägre än i både Tyskland och Storbritannien. I flera av våra grannländer ligger priset på ett cigarettpaket närmare 100 kronor.

Vilket pris tycker Sverigedemokraterna är lämpligt i Sverige?

Richard Jomshof svar: Politiker ska inte bestämma det exakta priset på en vara, däremot råder politiken över beskattningen. Rökning är direkt skadligt och det finns flera goda skäl att behålla en hög punktskatt på cigaretter. Samtidigt har man att förhålla sig till risken för ökad smuggling och illegal försäljning, vilket i slutändan kan bli helt kontraproduktivt. Utifrån detta har Sverigedemokraterna avvisat en av regeringen föreslagen skattehöjning.

Fråga 2.

Att begränsa marknadsföringen är en annan beprövad insats med goda effekter. Tobaksindustrins marknadsföringskanaler är begränsade men ännu har de tillgång till både synliga och effektiva kanaler, nämligen produkternas förpackningar och försäljningsställen som mataffärer, bensinstationer och andra butiker där tobak säljs. Exponeringsförbud för tobak är en vetenskapligt erkänd åtgärd som förespråkas av WHO. Flera länder har redan infört lagstiftning som tvingar butikerna att flytta förpackningarna under disk eller till stängda skåp, och detta har visat sig effektivt för att begränsa nyrekryteringen av unga rökare.

Vad anser Sverigedemokraterna om ett sådant exponeringsförbud för tobak?

Richard Jomshof svar: Dålig idé. Vi anser att det är ett alltför långtgående förslag vars effekter inte är fullt klarlagda.


Fråga 3.

Cigarrett-filter görs av cellulosaacetat, dvs det är en engångsprodukt av plast. Cigarett-filter har inte visat någon skyddande effekt mot lungcancer eller andra sjukdomar. Cigarettfimpen och därmed filter är en av jordklotets största källor till nedskräpning. Vad anser Sverigedemokraterna för ett förbud mot denna engångsartikel av plast?

Richard Jomshof svar: Partiet saknar åsikt. Det är en intressant fråga som vi följer. Man får dock hålla isär hälsoperspektivet från nedskräpningsperspektivet, människors hälsa kommer i första hand. Nyttan med cigarett-filter är ifrågasatt och vi kommer att ta ställning till detta när frågan kommer upp på bordet.


Fråga 4.

Regeringens skrivelse 2021/2022:213 till Riksdagen är under beredning i Riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen för en samlad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS-strategin). Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden 2022–2025.

Kommer Sverigedemokraterna att ställa sig bakom de förlag som avser tobaksområdet?

Richard Jomshof svar: Nej. Vi har en avvikande uppfattning, då vi menar att olika nikotin- och tobaksprodukter har olika effekt på människors hälsa. Vi kan därmed inte ställa oss bakom den restriktiva hållningen gentemot exempelvis e-cigaretter och smakförbudet för e-vätskor, eftersom vi menar att denna typ av produkter kan utgöra mindre skadliga alternativ till vanliga cigaretter. Vi vill istället se en politik med starkare inslag av skademinimering.

Läs vidare