Utifrån intervjuer med både rökare och före detta rökare skapades en enkät som skickades ut till cirka 3 500 deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar. De som vid undersökningstillfälletanvände tobak eller hade gjort det tidigarefick enkäten.

En av delstudiernafokuserade på de 513 personer som tidigare varit rökare men som nu uppgav sig vara helt tobaksfria. De två viktigaste förklaringarna till att de lyckats var det egna önskemålet om livsstilsförändringar och stödet från nära anhörig. Den egna motivationen angavs vara avgörande för resultatet. Däremot hade övergång till snus inte spelat någon större roll. Endast några få procent uppgav snus som framgångsförklaring. Nikotinersättningsmedel hade använts av fler, nästan 10 procent. Även rökförbudet på kaféer och restauranger uppgavs ge ett viktigt stöd till tobaksfrihet. Många av exrökarna tvivlade på hälso- och sjukvårdens förmåga att hjälpa nikotinberoende.

Enligt avhandlingen kan en framkomlig väg vara att likställa rökning med andra kroniska sjukdomstillstånd som högt blodtryckoch diabetes, vilka hälso- och sjukvården följer livslångt.

Länk till avhandlingen ”Tobaksvanor i medelåldern. Riskfaktormönster, rökstoppsattityder och erfarenheter av att sluta röka.”

Läs vidare