FHI offentliggjorde genom ett meddelande på sin hemsida på onsdagseftermiddagen att mötet skulle äga rum. I och med det har myndigheten levt upp till WHOs riktlinjer om att politikers och myndigheters samröre med tobaksbolag ska redovisas öppet.

– Folkhälsoinstitutet är den första statliga instansen i Sverige som faktiskt redovisar ett möte med Swedish Match eller andra tobaksbolag, säger den tobakspolitiska experten Margaretha Haglund, Tankesmedjan Tobaksfakta.

– Precis så skulle alla statliga företrädare göra för att följa WHOs ramkonvention om tobakskontroll som Sverige ratificerade 2005.

Hon säger att problemet med tobaken varken kan lösas genom samtal med tobaksindustrin eller nya tobaksprodukter.

Ett samarbete med tobaksindustrin undergräver allt arbete som gjorts och görs för att få barn och ungdomar att inte börja med tobak. Få politiker och beslutsfattare har förstått innebörden i konventionen. Det är också beklagligt att politikers, beslutsfattares och myndigheters (förutom Folkhälsoinstitutet) kontakter med tobaksindustrin inte redovisas öppet som konventionsparterna, inklusive Sverige, kommit överens om som en del av åtagandena i Tobakskonventionen

– Jag är förvånad över att vi är så naiva i Sverige så att vi tillåter ett tobaksbolag att bygga upp sin status till jämbördig partner. Intressekonflikten är ju så påtaglig. I Tobakskonventionen sägs tydligt att det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen.

Tisdagens möte mellan FHI, representanter för Socialutskottet och Swedish Match kan ses som en del i företagets omfattande snusstrategi som går ut på att göra det svenska snuset accepterat som en ofarlig, salongsmässig tobaksprodukt som framför allt bör släppas fri på EU-marknaden.

I inbjudningsbreven till Sarah Wamala, FHIs generaldirektör, finns formuleringar som ”behovet av en fungerande dialog mellan FHI och Swedish Match” och ”vår syn på vetenskapen kring snusets påverkan på användaren”

FHI förklarade i sitt meddelande på hemsidan att kontakten skedde enbart i institutets roll som tillsynsmyndighet inom tobaksområdet och att man ville tydligöra denna roll.

Omedelbart efter mötet sa Sarah Wamala till Tobaksfakta att hon och övriga FHI-företrädare under mötet klargjort att de inte var där för att diskutera snuskvaliteer utan enbart lyssnade på vad som sades från tobaksbolagets sida.

– Vi klargjorde vår roll. Och något mer möte var det inte tal om.

Bestämmelserna i WHOs ramkonvention för tobakskontroll om skyddet för folkhälsopolitiken finns i artikel 5.3. Fyra viktiga riktlinjer är:

  • Det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsans intressen.
  • Staten ska, när den har samröre med tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen, agera öppet och ansvarsfullt.
  • Staten ska fordra ett öppet och ansvarsfullt agerande av tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen.
  • Eftersom dess produkter är dödliga ska tobaksindustrin inte stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet.

Carl-Olof Rydén

Läs vidare