Främst gäller det att förebygga barns och ungas rökdebuter, understryker folkhälsoministern Michael Matheson, men vi satsar också på den bästa tänkbara service för alla som vill sluta röka.

En viktig aspekt är att skapa miljöer där tobak för de unga blir ett onormalt inslag, så de väljer att inte röka.

En huvuduppgift är att med insatser mot rökning minska hälsoklyftorna mellan de lågutbildade, utsatta grupperna, och de välbärgade med längre utbildning.

Skottland är ett av de länder som redan kommit långt när det gäller tobaksförebyggande insatser.

Den 29 april börjar ett exponeringsförbud för tobaksvaror gälla i de större butikerna, medan småbutiker fått ytterligare två år på sig. Trots det uppskovet har Skottland ett mer långtgående exponeringsförbud än övriga Storbritannien.

Ett förbud för försäljning i tobaksautomater träder i kraft den 29 april.

I mars 2006 började ett totalt rökförbud gälla på alla arbetsplatser, inklusive restauranger, kaféer och pubar samt på allmänna transporter. Ett förbud som gäller hela Storbritannien.

Skottlands regering stöder planerna på neutrala cigarettpaket, men avvaktar det beslut som väntas från den engelska regeringen.

2011 var den skotska regeringen först i Storbritannien med beslut om att registrera alla butiker som säljer tobak, vilket ökar möjligheterna att kontrollera bl a olaglig försäljning.

Stora investeringar för att förbättra tobaksavvänjningen har gjorts av den brittiska hälsovården, NHS.

Från 2015 förbjuds all rökning på sjukhusområden.

Strategiplanen konstaterar att de stora hälsoklyftorna mellan de utsatta och de besuttna är en stor utmaning. I den förra gruppen rökte 38 procent 2011 jämfört med 12 procent bland de mest besuttna.

18 år kortare livstid

I gruppen med den högsta levnadsstandarden dog 427 människor per 100 000 år 2011. Motsvarande siffror i den utsatta delen av befolkningen var 1 014 per 100 000. Den förväntade friska livstiden är 18 år längre bland de besuttna. Även om orsakerna till skillnaderna är många är det ingen tvekan om att minskad rökning i de utsatta grupperna och områdena på ett avgörande sätt skulle minska folkhälsoklyfterna i Skottland.

Att utjämna hälsoklyftorna är en uppgift för en särskild arbetsgrupp där flera ministrar ingår. En del av gruppen koncentrerar sig helt på uppföljning av tobakspolitiken.

En ungdomskommission

En ungdomskommission i åldrarna 12-21 år ska rekryteras från skilda bakgrunder för att fungera som kanal för information både till och från regeringen.

För ungdomar i åldern 16-24 ska utbildningsinstanser av olika slag utveckla metoder för att påverka inställningen till rökning och belysa dess effekter vid sport och andra hälsofrämjande aktiviteter.

Skottland kommer att bearbeta den engelska regeringen, som bestämmer skatterna, att punktskatterna hela tiden ligger över inflationen. Forskning och erfarenhet visar att just ungdomar, liksom vuxna med dålig ekonomi, är mest priskänsliga.

Årliga rapporter

Regeringen ska varje år rapportera om tillämpningen av tobaksstrategin till den speciella ministerarbetsgruppen för tobakskontroll.

Den ska också löpande granska att artikel 5.3 i WHOs ramkonvention för tobakskontroll efterlevs. Det är den artikel som rekommenderar regeringarna att utestänga tobaksindustrin från möjligheterna att påverka hälsopolitiken.

Skotska regeringens hemsida

Planen för en tobaksfri framtid

Läs vidare