”Tillverkningen, användningen och marknadsföringen av tobak är ett allvarligt hot mot barns rätt till hälsa. Barnrättskonventionen skulle därför kunna vara ett kraftfullt tobaksförebyggande verktyg och UNICEF, som övervakar konventionens implementering, skulle kunna ha en ledande roll i det tobaksförebyggande arbetet”, skriver forskarna i artikeln.

”Under det sena 1990-talet stödde också UNICEF aktivt olika tobaksförebyggande initiativ, men sedan början av 2000-talet har barnfondens roll inom tobaksprevention varit minimal.”

Den sannolika förklaringen till detta fann forskarna i tobaksindustrins egna, tidigare hemliga, dokument. Det handlar om dokument som tobaksbolag tvingats att offentliggöra vid rättsliga avgöranden i tvister med bolagen som parter. Dokumenten är samlade i nätbiblioteket Sanity Tobacco Documents hos University of California. Genom sökningar och gallring identifierade forskarna 25 relevanta bolagsdokument som analyserades.

Barnets rättigheter ett potentiellt hot
I slutet av 1990-talet var tobaksindustrin starkt oroad av den internationella tobakskonvention som då var på väg att förhandlas fram inom ramen för världshälsoorganisationen WHO. Tobaksbolaget Philip Morris anlitade en stor konsultfirma som rådde bolaget att möta hotet om hårdnande tobakspolitik genom att försöka samarbeta med tjänstemän och medlemsländer om ”youth protection”. Idén var att försöka få tobakskonventionen att handla så mycket som möjligt om att förhindra att minderåriga använde tobak och så lite som möjligt om vuxna tobaksanvändare.

Även UNICEF sågs som ett hot, tobaksindustrin fruktade att barnfonden skulle ge ett starkt stöd till de framväxande tobaksförebyggande initiativen, eftersom barnfonden tidigare agerat enligt en sådan linje.”…barnkonventionen har potential att bli ett verktyg för nationella och internationella antitobaksaktivister…att lägga hårda begränsningar på tobaksindustrin i barnens namn”, skrev den tidigare nämnda konsultfirman 1998 till Philip Morris.

Tobaksindustrins strategi för att förhindra detta blev att på olika sätt skapa partnerskap med UNICEF. Tobaksbolagen tog initiativ till gemensamma program där UNICEF och tobaksbranschen tillsammans arbetade mot barnarbete och för att skydda unga från att börja röka.Forskarna redovisar en lång rad exempel på att industrin faktiskt lyckades manipulera UNICEF och skapa den typen av partnerskap i olika program, som även syftade till att förbättra tobaksbolagens rykte.

Tre exempel: År 2003 anordnade en frontgrupp för tobaksindustrin en kampanj mot barnarbete i Filippinerna, UNICEF tjänstgjorde som rådgivare i kampanjen.

UNICEF-kontoret i Kazakstan accepterade 2010 pengar från Philip Morris International för att arbeta mot barnarbete.

År 2015 publicerade UNICEF en rapport om barnrättigheter och affärslivet, med Japan Tobacco International som bidragsgivare. I rapporten nämns inte tobak.

”Sluta samarbeta med tobaksindustrin”
Under samma period började UNICEF lägga betydligt mindre betoning på tobaksförebyggande insatser och lagstiftning. Fonden mildrade också sin policy om finansiering från tobaksindustrin.”UNICEF tillät sig att manipuleras av tobaksindustrin”, säger forskaren Stella A. Bialous, vid University of Californias School of Nursing. ”Efter att UNICEF hade släppt sina riktlinjer för finansiering från tobaksindustrin 2003 öppnade den dörren för tobaksindustrin för att bilda partnerskap som verkade undergräva engagemanget i tobakskontroll”.
Forskarna anser att UNICEF bör gå tillbaka till sin tidigare policy och inte ingå några typer av samarbete med tobaksindustrin.

”Det är dags för UNICEF – och alla FN-organ – att erkänna att tobaksföretag stöder UNICEF som en del av politiska och PR-aktiviteter för att skydda sina marknader”, säger professor Stanton Glantz vid University of California.

Tobaksfaktas rapport ”Barnets rätt till tobaksfritt – nya perspektiv på att stärka barnets rättigheter”

Läs vidare