Vareniklin (Champix)är ett receptbelagt läkemedel som används för rökavvänjning, eftersom det minskar abstinensen och lindrar nikotinsuget. Läkemedlet har i ett flertal studier visat sig vara effektivt och försäljningen har kontinuerligt ökat sedan introduktionen på marknaden 2006.

Samtidigt har det kommit rapporter om självmord och självmordsförsök, våldsbrott, trafikolyckor, psykoser samt depressioner hos personer som har använt vareniklin. Detta har lett till att läkemedlet försetts med varningar och i vissa länder även förbjudits för vissa yrkesgrupper inom transportområdet. Tidigare forskning har inte kunnat klargöra om de rapporterade biverkningarna verkligen har utlösts av rökavvänjningsbehandlingen eller om det i själva verket är andra faktorer som skapat ett skenbart samband med läkemedlet.

I den nu publicerade studien ingick 70 000 personer i Sverige som fick vareniklin mellan 2006 och 2009. Forskarna studerade det statistiska sambandet mellan förskrivning av läkemedlet och ett flertal av de tidigare rapporterade biverkningarna: Självmordsförsök och självmord, brott, depressioner, ångestsyndrom, psykoser, trafikolyckor och trafikbrott.

Resultaten visar att användning av vareniklin inte medförde en ökad risk för vare sig självmordsbeteende, brott, psykoser, trafikolyckor eller trafikbrott. Tidigare varningsrapporter har troligen ett antal felkällor och biverkningarna har därför felaktigt tillskrivits vareniklin, är forskarnas tolkning.

I de aktuella resultaten gick det dock att se en liten riskökning för depressioner och ångest hos vareniklinanvändare som tidigare hade fått en psykiatrisk diagnos.

– Men denna förhöjda risk beror sannolikt på andra faktorer och behöver därför bekräftas med andra typer av studiedesigner. Våra resultat tyder på att vareniklin är en säker rökavvänjningsmedicin för de allra flesta, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv då rökning är en hälsofara, säger Yasmina Molero, en av forskarna bakom studien.

Forskningen har finansierats med anslag från Karolinska Institutet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vetenskapsrådet samt the Wellcome Trust. De forskare som har deltagit i arbetet med studien är verksamma vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik respektive institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och vid Department of Psychiatry, University of Oxford i England.

Länk till studien.

Läs vidare