Utfallet av mötet anses kunna bli avgörande för det fortsatta arbetet med ländernas genomförande av Tobakskonventionen. Viktigt blir nu att sätta ett betydligt ökat tryck på hur länderna inför konventions artiklar och rekommendationer. I korthet kommer följande frågor att behandlas på COP5:

Bekämpning av illegal handel med och smuggling av tobak (Artikel 15)
Ett förslag till protokoll (överenskommelse) finns. Om det antas nu kan man börja planera för införande av ett märkningssystem som är en förutsättning för en fungerande övervakning inom fem år.

Riktlinjer om priser och skatter (Artikel 6)
Tobakspriset är den viktigaste konsumtionsdämparen för tobaksbruket och därför behöver riktlinjer för denna artikel antas under mötet.

– Det föreliggande förslaget är bra men behöver anpassas bättre för att passa hela världen. Idag är texten litet väl mycket EU-inriktad eftersom EU haft ordförandeskapet i arbetsgruppen, säger Margaretha Haglund.

Produktkontroll (Artikel 9-10)
En arbetsgrupp föreslår tillägg till redan antagna riktlinjer på två punkter. De gäller regler om ”självslocknande cigaretter” och hur ingrediensrapporteringen kan förbättras.

Stöd till tobaksodlare (Artikel 17-18)
Ett förslag till rekommendationer finns, men det tar inte hänsyn till huvudproblemet, nämligen hur tobaksodling kan avvecklas på ett smidigt sätt.

– Sannolikt har tobaksodlarna och tobaksindustrin stimulerat till det aktuella förslaget som absolut måste återremitteras till arbetsgruppen, säger Margaretha Haglund.

Ytterligare frågor som kommer att behandlas, men där det är mycket osäkert vad det kommer att leda till, är bl.a. rökfri tobak och e-cigaretter.

– Vid sidan av konventionens kärnfrågor finns även andra viktiga frågor på dagordningen som t.ex. hur arbetet i länderna ska följas upp, säger Margaretha Haglund.

– Idag saknas påtryckningsmekanismer på parter som inte ”sköter sig”. Viktigt är därför att diskutera om det inte behövs en formellt tillsatt grupp som arbetar med detta.Förebilder finns för andra konventioner som t ex Kvinnokonventionen och Barnkonventionen. I det sammanhanget behövs också finansieringen av Tobakskonventions arbete ses över.

– Att en miljard spås gå tobaksdöden till mötes under detta århundrade borde leda till ett ökat politiskt stöd för tobakspreventionen. Om inte kan det bara som tolkas tobaksindustrins inflytande på tobakspolitiken är fortsatt stort.

Läs vidare