– Vi vill erbjuda politiker och tjänstemän i offentlig tjänst hjälp att behandla tobaksindustrin på ett korrekt sätt, säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja som nu ger ut skriften Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning.

Världshälsoorganisationen WHO:s tobakskonvention (WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) antogs år 2003. Den 
är ett bindande avtal mellan – hittills – 178 länder om att genomföra en rad olika åtgärder för att motverka tobaksbruket. Sverige ratificerade konventionen 7 juli 2005, och har därmed åtagit sig att omsätta den i praktisk nationell politik.

En grundbult i tobakskonventionen är att ländernas regeringar och andra beslutsfattare och officiella organ ska hålla distans till tobaksindustrin. Skälet är att det finns ”en grundläggande och olöslig konflikt” mellan folkhälsans och tobaksindustrins intressen. Tobaksindustrin lever på att sälja produkter som orsakar sjukdom och förtida död. Samma industri gör ofta stora ansträngningar att få medverka när tobakslagstiftning och annan folkhälsopolitik utformas. Men tobakskonventionen slår i en särskild artikel, 5.3, fast att folkhälsopolitiken måste skyddas från tobaksindustrins påverkan.

– Kunskapen om tobakskonventionen och inte minst om artikel 5.3 behöver höjas i Sverige och därför ger vi nu ut den nya skriften, säger Ewy Thörnqvist.

– Det finns många exempel på att svenska politiker och tjänstemän uppfattar tobaksindustrin som ”en industri som alla andra”, men den är inte det och ska inte behandlas så.

Det grundläggande är att offentliga beslutsfattare och tjänstemän så mycket som möjligt ska undvika kontakter med tobaksindustrin. När sådana kontakter ändå anses nödvändiga ska de redovisas öppet så att allmänheten får kännedom om vad som diskuterats. Något samarbete mellan tobaksbolag och offentliga organ ska inte förekomma. I allt fler länder , men ännu inte i Sverige, tar departement och andra offentliga organ tydliga steg för att följa artikel 5.3, exempelvis genom att redovisa tobaksindustrikontakter på sina hemsidor.

Den nya skriften kan laddas ned här på www.tobaksfakta.se, länk,eller skickas efter – kontakta Sara Sanchez Bengtsson, e-post: sara.sanchez@tobaksfakta.se.

Länk till de riktlinjer (på engelska) till artikel 5.3 som antogs 2008

Läs vidare