I övrigt kan nämnas att

  • den tidigare uppgången i, främst flickornas, intensivkonsumtion av alkohol avstannat
  • Sverige är det enda land i vilket fler flickor än pojkar intensivkonsumerat alkohol under de senaste 30 dagarna

Resultaten är hämtade från ESPAD-projektets femte datainsamling som genomfördes våren 2011. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs hade 2011 36 deltagande länder och nästan 105 000 medverkande elever, vilket gör det till världens största undersökning om skolelevers drogvanor. Tidigare undersökningar gjordes 1995, 1999, 2003 och 2007.

Mellan 1999 och 2007 sjönk andelen elever som rökt de senaste 30 dagarna och detta gällde även i Sverige. 2011 års värden är dock oförändrade jämfört med 2007 i såväl Sverige som övriga Europa. Andelen svenska elever som 2011 rökt de senaste 30 dagarna ligger under ESPAD-genomsnittet (21 respektive 28%).

Andelen europeiska elever som druckit alkohol de senaste 30 dagarna har sjunkit mellan 2003 (61%) och 2011 (56%) och detta gäller i än högre grad svenska elever (51 resp 38%).

Svenska elever dricker alltså förhållandevis sällan jämfört med elever i andra länder, men när de gör det dricker de större kvantiteter.

Dock ligger de svenska eleverna under genomsnittet när det gäller intensivkonsumtion (att vid samma tillfälle dricka alkohol motsvarande åtminstone en helflaska vin). I Sverige hade 31% av eleverna druckit så mycket åtminstone någon gång under de senaste 30 dagarna jämfört med snittet på 39%.

Sverige är det enda land i vilket det är fler flickor än pojkar som redovisat intensivkonsumtion de senaste 30 dagarna (33 resp 29%) och ett av de få länder där pojkarna vid senaste dryckestillfället inte drack signifikant mer än flickorna.

Cannabis är det absolut vanligast använda narkotiska preparatet i alla länder, med ett genomsnitt på 17%. Därefter följer ecstasy och amfetamin med 3% vardera. Erfarenheten av cannabis varierar betydligt mellan länderna. 2011 hade nästan hälften av eleverna i Tjeckien (42%) använt cannabis någon gång medan detta bara gällde 4% i några länder på Balkan.

Andelen svenska elever som använt cannabis har varit relativt oförändrad under hela perioden och 2011 gällde detta 9%.

Här kan du ladda ned rapporten.

Läs vidare