I den nyutkomna boken ”Sjukdomsförebyggande metoder Samtal om levnadsvanor i vården” (Natur & Kultur) ger författaren Barbro Holm Ivarsson läsaren praktiska verktyg för att arbeta med patienters ohälsosamma levnadsvanor. Barbro Holm Ivarsson är leg. psykolog och välkänd expert på tobaksavvänjning. I den här boken tar hon ett helhetsgrepp på samtliga sjukdomsframkallande levnadsvanor. Boken är en grundbok som riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom människovårdande yrken, främst sjuksköterskor, läkare, hälsopedagoger, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, psykologer och socionomer. Boken är dock även skriven för politiker, folkhälsovetare, beslutsfattare och verksamhetschefer inom vård och omsorg.

Socialstyrelsen har utfärdat nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete på svensk hälso- och sjukvårds alla nivåer. Metoderna i den nya boken utgår från forskning och rekommendationerna från Socialstyrelsen. Med fallbeskrivningar och exempel visar Barbro Holm Ivarsson hur man genom strukturerade samtal om levnadsvanor kan stödja människor att förändra sitt beteende. Tre rådgivningsnivåer berörs: enkla råd (traditionell rådgivning), rådgivande samtal (motiverande samtal, MI) och kvalificerat rådgivande samtal (metod som bygger på kognitiv beteendeterapi).

I boken ges också en omfattande bakgrund till ämnesområdet samt exempel på hur olika landsting konkret arbetar med det hälsofrämjande arbetet.

Till boken finns en webbsida med utbildningsfilmer. Genom en individuell kod på bokens insida får man tillgång till materialet.

Läs mer om boken.

Läs vidare